စဲၣ်မိသးစၢ်ခွါအါဂၤ ဆဲးကံၣ်ဆဲးကွီလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် အမူဒါဆူ အပှၤကလုာ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အခိၣ်အနၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်သးအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲအလဲၤဆူကီၢ်ယပၣ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဆဲးကွီ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤတံာ်တာ်ပှၤသးၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ် သးအိၣ်လၢ တၢ်ဆၢကဲထီၣ် တံၤသကိး‚ ပှၤစဲၣ်မိဖိတဖၣ် ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်ဖံးတဖၣ် လၢအလွဲၢ်အိၣ် ဒ်သိးကမၤဘၢ တၢ်အံၤအဂီၢ်လီၤႉ ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိအခိၣ် တဲထီၣ်၀ဲလၢၣ်လီၤႉ ပကမၤလီၤတံၢ်လၢ တၢ်လၢ ပပာ်ဖျါထီၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးန့ၣ်လီၤ’ႉ
လၢတၢ်အကတီၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အတယၢၢ်လၢ နီၢ်တဂၤတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး‚ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်ပၢၤလီၤက့ၤသးလီၤလီၤဆီဆီ လၢအမ့ၢ် တၢ်လၢ အဘၣ်ကွဲးဖျါထီၣ်လၢလံာ်ရၠာစးိမ့ၤအပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ်ပှၤလၢ တဘျီဘျီ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလိၣ်ဘၣ်ပှၤဆူ ပကပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် ပတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပှၤဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အါန့ၢ်ပကစၢ်အတၢ်သဘ@ၣ်လီၤႉ ပှၤတၢ်မၢဖိ ဆှဲဖျါထီၣ်လၢ ပှၤအိၣ်၀ဲတနီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤ နာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ် ‘ဂ့ၤအီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်’ လၢတၢ်သဘ@ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဖျါလီၤဂာ် ဒ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အကါတဒိၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး နဲၣ် လိ ပှၤကိးဂၤလၢ ‘သုတစံၣ်ညီၣ်လိာ်သးသကိးသကိး’’ (း၁၃) ၣ်လီၤႉ ‘‘ႉႉႉ မၤတၢ်အဂုၤအဂၤလၢ အကမၤနဒီပုၢ်၀ဲၢ် ဘၣ်တိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ဘၣ်တၢ်လီၤကမၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ဘၣ်တၢ်မၤလီၤစၢ်အဂံၢ်အဘါမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ဂ့ၤဟးဆှဲးပှၤလီၤ’’ (း၂၁) ႉ
လၢတၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲလၢပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သဘ@လၢ ပကမၤတၢ်‚ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီၣ်လီၤႉ