zJbH;uHOtodvhO vD:vH:[;*D:uGHP’D; usJwtdOeDwbdvUwIubSD*h:uh:t*DIe>O< t0Jp;xDO yPzSdOphwqH;wuhI ‘fod;uyV:odvhOtoDwqde>OvD:. c&H;pf vU trhI yS:[JyV:tDOwIwvDIvDIvU wItDOus;vU bH;uHOqgwItvDI< bOweH: eI[lvU bH;uHO,U:xDOvU tvdObOodvhOwqde>OvD:. c&H;pfwJzsgxDOvU< =zJ ,eI[l wItH:0H:< ,qduwDI wIqdurdOwItH:we>I0JvU:bO< ,ubO r:wIwrH:rH:vD:+. vUwItH:tCd< t0JyV:uh:tzdcGgtodvhO vUtpl;ug whIvH0J (tzdcGg yPvD:to;vUuqguGHP wItH:)< r:*h:xDOuh: uoHOzDOtvGJI’D; [hO odvhOteDO0HPcHtH: qlbH;uHOe>OvD:. bH;uHO zk;oHysDIoHbOto;vD:. vUwI urUurO’D; wIpH;bsK;tyl:< t0JpH;xDOvU =rhIrw: r:wItH:e>OvJO+vD:.
vHPpDqSHtqUwzOud;yS: ‘fod;yurl’D;pk vUtovOxDOto;vU u[hOwIvU wIob@ wohzJtoh r:ySJ:wIvdOt’dOuwUIvU yS:vUtvdO wIr:pU:eDIeDIe>OvD:. ‘fpD:yDvl; pH;bO pD:wH:roh; ‘fod;wIur:yS:vU txl;wD: wzOvU wIur:*h:wI’D; xl;xDOwD:xDOvUwIr:*h:wIwzO+ (1wH: 6;18) e>OvD:. wrhIxJvU yubOo;tdO[hOnDwIzJtH: rhwrhI zJe>O{d:< rhrhItge>I wItH:< yubOrlwItdOrlvU o;vUtzSHvUwIu[hOr:pU:wIt*DIe>OvD:.wItdO’D; o;vUt[hOnDwI’dO’dOtH: rhIyo;orl tusJywDIrkIe>OvD:. ybO wIpH;bOyS:vU< yubO=[hOwInD’D; [hOr:pU:wIvUyS:*:+ (;18)e>OvD:.
‘fytdOrl’D; wItdOrlvU o;vUttd;xDOo;vU wI[hOnDwItod;< wvdOvU yuysJbOwIvU ywIuqH;vD:pS:vD: ‘D;vdObO wIrEk:vUvJOe>O bO. tge>Ite>O< vHPpDqSHwJbOyS:vU ywIolOqlOo;qlOvU wIu[hOnDwI tH: rhIwI*kP[H;e>IwIrltxlt,dP+ e>OvD: (;19). CkP’D;upI,G:< wItdOrleDIeDI rhIwIysJuGHPwIzDOCPpSD:CPwI vUttdO’D;yS: ‘D;[hOwIql yS:*k:yS:*:vU wIob@tyl:e>OvD:.