တမ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်ဖဲမုၢ်ဂီၤထီၣ်သီ‚ ဖဲယ၀ၤဆၢထၢၣ်လၢလီၢ်မံဒီးလဲၤနုာ်ဆူ ဖၣ်ကပူၤ န့ၣ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤသံကပီၤသံဒီး ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲအတၢ်ဟူး တၢ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ မဟါတဂီၤ‚ ယကိးပသူထီၣ် ဖဲယထံၣ် ဘၣ် ‘‘တၢ်နုာ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ်’’တမံၤလၢပဖၣ်ကပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကျိာ်ထံလၢတၢ်နုာ်ဆူၣ် ပျိဆူၣ်‚ တၢ်အစွါတမံၤလၢတလီၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး လၢအခီၣ်အိၣ်ဃုဘိန့ၣ်လီၤႉ ယ၀ၤ သ့ၣ်ညါလၢ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဃိ‚ အ၀ဲဟဲဒီးသုးကွံာ် တၢ်အံၤတကီၢ်ခါန့ၣ်လီၤႉ တဂီၤအံၤစ့ၢ်ကီး‚ အ၀ဲပၢၢ်ထီၣ်ဆိဆိ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ် ပဖၣ်ကပူၤလၢတၢ်ဖိဃၢ်အံၤ မ့ၢ်အိၣ်တအိၣ်အဃိ‚ ယကနုာ်လီၤဒီး ဖီဘၣ်မၤလၢတၢ်တသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အိႉႉႉအ၀ဲမ့ၢ်ပိာ်ခွါလၢအဂ့ၤ’’ လီၤႉ
ယ၀ၤသးဘိဖုသံနီၣ်ဒီးယၤလၢ လီၢ်မံဘၣ်ဆၣ်‚ လၢအသးပူၤတခီ တ့ၢ်နုာ်ဆိယတၢ်လိၣ်တချုးလၢအဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢယဂီၢ်‚ အ၀ဲအတၢ် ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အ့းဖ့းစူူး ၅း၂၅ လၢအမ့ၢ် ‘‘ပိာ်ခွါသ့ၣ်ဧၢ‚ အဲၣ်သုမါ ဒ်ခရၠာစးံာ်အဲၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးလၢ အဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး လဲၤကဒီးဆူညါလၢ ‘‘ပိာ်ခွါတဖၣ် ဂ့ၤအဲၣ်အမါဒၣ်၀ဲဒ်အအဲၣ် အနီၢ်ခိ ဒၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ’’ (း၂၈) ႉ စီၤပီလူးထိၣ်သBတီၤ ၀ၤတဂၤအတၢ်အဲၣ်ဒီး ခရၠာစးံာ် အတၢ်အဲၣ်‚ လၢအတယၢၢ်ထဲသိးသိးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်ထီၣ်ဆိ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်‚ တချုးလၢ အဆိကမိၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယ၀ၤသ့ၣ်ညါလၢ ယပျံၤဘၣ်တၢ်လၢ အဟဲနုာ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ်တၢ်တဖၣ်အဃိ‚ အ၀ဲပာ်တၢ်အကါဒိၣ်ဆိ လၢတၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤတမ့ၢ်လၢ ကဘၣ်မၤအီၤထဲ၀ၤတဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဖဲပသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်တၢ်အဒိအံၤ၀ံၤ‚ ပ၀ဲတဂၤစုာ်စုာ်‚ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ‚ ပလုၢ်ထီၣ်ပသး ဒ်သိးပကမၤစၢၤ တၢ်သုးကွံာ်ထုးကွံာ်တၢ်လၢ အနုာ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ်တၢ်‚ သး အတၢ်ဆီၣ်သနံး‚ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး‚ တၢ်မဲာ်ဆှး ဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ သ့၀ဲ‚ ဒီး ပှၤတဂၤဂၤ ဟူးဂဲၤလၢတၢ်သဘ@အပူၤကသ့၀ဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ