ဘၣ်မနုၤဖျၢၣ်ထူတဖျၢၣ် ဟဲအိၣ်လၢယပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်လဲၣ်ႉ ယကမၢကမၣ် ဘၣ်ယဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲယလဲၤဘူးထီၣ်‚ ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ကိၢ်လိၣ်လၢ အ၀ါဃး န့ၣ် တမ့ၢ်ဖျၢၣ်ထူတဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ထိၣ်တၤတဘ့ၣ် – ခဲနဒၢ်ထိၣ်တၤ တဘ့ၣ်လၢအသးအုး‚ လၢညီနုၢ်ယထံၣ်ဘၣ်ထိၣ်တၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤႉ
တလီၢ်လီၢ်‚ ထိၣ်တၤတဖၣ် ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢ တပံၢ်ခိၣ်လၢအဘူးဒီး ယတၢ်မၤ အလီၢ် ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီဒီးတၢ်ဂိၢ်ထီၣ်ကတီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တနံၤအံၤ ထိၣ်တၤ အိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ‚ ၀ံာ်ပကံးအကိာ်ဒီး ဆွံနုာ်၀ဲလၢ အဒံးဆ့အဖီလာ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ် ထီၣ်လၢ ယသးပူၤ‚ ‘မ့ၢ်နတံၤသကိးတဖၣ်လဲၤဆူလဲၣ်’ တၢ်လၢအလီၤသးကညီၤ မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤဖျါသယုၤသညိဒိၣ်မးလီၤႉ ယသးအိၣ် လဲၤဟၢဘၣ် ထိၣ်တၤအံၤလီၤ (တိၢ်နီၣ်‚ ၀ံသးစူၤ တဘၣ်လဲၤဟၢ ထိၣ်တၤတဂ့ၤ) ႉ
ယတထံၣ်ညီနုၢ်လၢ ထိၣ်တၤအိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢအသယုၢ်သညိအံၤ န့ၣ်ဘၣ်ႉ ထိၣ်တၤတဖၣ် မ့ၢ်ထိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးအက့ှူၢ်‚ ယူၤထီၣ် ရ က့ၢ်ဂီၤ (ရ-်သမာၠအငသည) လၢတၢ်ကတိၤဖျိသကိးကလံၤလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ယူၤသကိး ဒ်သိးအံၤလီၤႉ
ဒ်န့ၣ်အသိး ပ၀ဲပှၤကညီတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢ ပကအိၣ်ဒီး ပှၤဂုၤ ပှၤဂၤလၢ ပလီၢ်က၀ီၤန့ၣ်လီၤ (၁မိၤ ၂း၁၈) ႉ ဖဲစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၄း၁၀ အပူၤ‚ စီၤ့ှှလိၤမိၤ ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ပဂံၢ်ပဘါစၢ်ညီဒိၣ်မး ဖဲပအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤအိၣ်တဂၤဃီ မ့ၢ်လီၤ ဃံၤဒီး‚ ပှၤခံဂၤတဂၤလၢ အက၀ံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး‚ ဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ’’ (း၁၀) ႉ အ၀ဲပာ်ဖျါလၢ‚ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအိၣ်ဖဲပှၤကညီမ့ၢ်အါ ဒ် ‘တၢ်မ့ၢ်မၤဃၣ် ပှၤတဂၤဒီး‚ ခံဂၤ ကBတီအီၤလီၤႉ ဒီးပျံၤပိၤအသးလၢပလွံတဘိန့ၣ် ပှၤတမၤတဲာ်ဘၣ်ခ@သဒံးဘၣ်’ (း၁၂) ႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲလၢ နီၢ်ခိအသိး‚ မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲစ့ၢ်ကီး လၢသူၣ်လၢသး တကပၤ န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတတိာ်၀ဲလၢ ပက‘ယူၤ’ထဲတဂၤဧိၤ‚ သယုၤသညိဒီး ဂံၢ်စၢ်လီၤ၀ဲ န့ၣ်ဘၣ်ႉ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲဃုာ်ဒီး ပှၤဂုၤပှၤဂၤကဒဲကဒဲလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါ‚ တၢ်မၤခုထီၣ်ပသူၣ်ပသးဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်’’ (၁ ကရၠာစးံၣ် ၁၂း၂၁) လီၤႉ
ပမ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသး‚ ပဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤကသ့ ဖဲသးသမူကလံၤမုၢ်တွၤ မ့ၢ် ဟဲမၤဘၣ်ဒိ ပကျဲန့ၣ်လီၤႉ မ်ပကပာ်ဖှိၣ်သကိးပသးတက့ၢ်ႉ