uDItDpMxhv,:tyS:uGJ;vHPy&Uw*: vUtvD:bO0J vUuDItJ:ulywl; tCdPyl:w*: yPzsgxDO o;twI[l;wI*J:vU tCgCkPto; zJvU t[;xDObOvUCdPyl:tcge>OvD:. zJvU t0JtUOvD: twIxlOzsJ;vU tySJ:’D; wIvUtwvD:e>IbO cDzsdt0J bOyPwDIuGHPtoud;wzOvU tvDIcHe>OvD:. t0JpH;0JwItH: uDcJ0J’dOr;vU tupH;whItod;wzO vU ==tdOwhIok0JrkPrkP++ t*DI e>OvD:.
pD:rd:½VphIuD; yPzsgxDO0J twIolOudIo;*D: zJvU tyPwhIbOtoud;wzOvU tvDIcHtcg e>OvD:. zJvU txHObOtoud;wzO tyS:uvkP wzO< ‘DykI0JIrkOcGgwzO wD:vD:bgxDO *D:zH;t*D:< usDIxltcg< zJt0JvJ:xHOvdPto;’D; upI,G:vU upUIpH:egtuwDIe>O< (2 rd: 32;11-14)< t0JbO Chun;upI,G: vUtyS:*DIrkIt*DIe>OvD:. wItH:zsg0JvU twIo;tdObO tyS:*DIrkIqH;’dOvJOe>O< pH;0J< ==’D;cJueHOtH: erhIr:yl:r:zsJ; twI’J;b;{ge>O< ‘D;rhwrhIbO’D;< BwLIuGHPvI ,rH:vU evHPvU euGJ;whIwIe>OwuhI++ (;32).
yS:uGJ;wIpD:yDvl; vUcHyPzsgxDO0JwI*hI’fe>Otod;wrH: vU t0Jt’lOzdxUzd< twH:oud;< ‘D;tyS:uvkPwzOt*DI ‘fe>Otod; phIuD;vD:. wIo;bO’d cDzsdt0JohOplIePbO upIc&HPtCd pD:yDvl;pH;0J to;[;*D: wk:’OvJP uyPuwDIuGHP twI&hvdPo;’D; upIc&HP ‘fod; tuCkxHOuh: t’DykI0JI vUttdOwhIohOwzO vUt0JtwItJOtyl:vD:. (&drh: 9;3).
yrhIuGIuh:wIwzOtH: yxHObO pD:rd:½V’D; pD:yDvl;cH*:vUPvU tyPzsgxDO c&HPto; vUt0JohOtyl:e>OvD:. ‘Ou,UPwItH: vUtdOvU t0JohOto;yl:’D; wIvUttdO’D;t0JohO ‘D;twI[hOvD:to; vUupI t*DIvUPvUPqhqhe>O upI,hO`;r:vUySJ:uh:t0JohO vD:pd:vD:xDe>OvD:.