ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Xochitl Dixon

မၤလိထံသးဒ်တၢ်လၢနစံးဘၣ်တဲဘၣ်တၢ်အသိး

ယစးထီၣ်ဖးန့ၢ်လံာ်စီဆှံလၢယဖိခွါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ယဃုထံၣ်တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်လၢ ယသိၣ်လိအီၤကသ့ၣ်လီၤႉ စၣ်ဘံၣ်ယၣ် တိၢ်န့ၢ် လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢ အလၢအပှဲၤ ဒီတကျိၤ‚ အ၀ဲ့ှူးထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ခ@သဒံးၣ်လီၤႉ
ဘၣ်တနံၤၣ်လီၤႉ ယဖိခွါဖိအံၤ ဟဲဒီးဖိးဟုယၤ ဒီးစံးဘၣ်ယၤလၢ‚ ‘‘မၣ်မါဧၢ‚ မၤဒ်တၢ်လၢ နစံးဘၣ် တဲဘၣ် တၢ်အသိးတက့ၢ်’’ႉ
စၣ်ဘံၣ်ယၣ် အတၢ်ဒုးပလီၢ်တၢ်ကပုာ်လုာ်ဖိအံၤၣ်လီၤႉ တၢ်ဒဲးဘးလၢတၢ်မၤဘၣ်အီၤ လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်ၣ်လီၤႉ စီၤယၤကိာ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးက‘‘ဒိးန့ၢ်တၢ်ကလုၢ်သူၣ်လီၤအသးၣ်လီၤႉ ထဲဒၣ်တၢ်နၢ်ဟူလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကလုၢ်ၣ်လဲၣ်လီၤႉ ပလီၤမၢ်ကွံာ်ဘၣ်လၢၣ်လီၤႉ
ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ သးစီဆှံဆီတလဲပှၤ‚ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဂ့ၤဒိၣ် ဒ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်လီၢ်လၢကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤ‚ ဒ်ပှၤလၢအစူၢ်ကစၢ်အကလုၢ်အသိး‚ ပကဆဲးကြပုၢ်ထီၣ် ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံၣ်လီၤႉ

တၢ်နာ်လၢအတူၢ်တၢ်ခီၣ်တၢ်န့ၢ်၀ဲ

မဲးလူၢ်ခိၣ်အကစီၤဖးထီတဖၣ်လၢ အအိၣ်၀ဲလၢ စ့လဘၢၣ်ကမါဖးဒိၣ် (ျငူလနမ ူၠုန) အကၢၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဖးဒိၣ်လၢ ဟံၣ်လၢတၢ်ကပိာ်ကပၤ တဖၣ် ကလီၤပှီၢ်လီၤဘျၢ၀ဲဆူ မဲးလၢအသုးတစီၤလီၤအသးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးသုးကွံာ် မဲးလူၢ်ခိၣ် ဘျၢၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဒီဒၣ်အဟံၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး‚ ဖဲလၢဟံၣ်ဒိၣ်ကျိၤသွါတဖၣ်လီၤဘျၢ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒီးမၤစၢၤ၀ဲတသ့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ အစကီၤဒိၣ်လၢ ဘၣ်သုးကျဲၤကွၢ်ထွဲ တၢ်မၤဆှဲမၤပျီကွံာ် ဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢအလီၤပှီၢ်ကွံာ်၀ဲ ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဒ်သိး ကဟးဆှဲးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီကဲထီၣ်သးခီဖျိတမၢၣ်‚ တၢ်ဒူၣ်ထံထီဘိလၢ အတဂၢၢ်ကျၢၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်လၢမဲးခိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီန့ၣ် ကစၢ်ခရၠာစးံာ်သ့ၣ်ညါ ၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ပကလီၢ်ပဒီအသး လၢ၀ံအဘျၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဒီးစံးလီၤတံၢ်၀ဲလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဒိကနၣ် တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ (မးသဲ ၇း၁၅-၂၃) ႉ စံး၀ဲလၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအနၢ်ဟူ အကလုၢ်ကထါဒီး တိၢ်န့ၢ်၀ဲ ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤ ပှၤကူၣ်သ့လၢအသူၣ်ဟံၣ် လၢလၢၢ်ခိၣ် တဂၤလီၤ (း၂၄) ပှၤလၢအနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါဒီး မ့ၢ်တပိာ်ထွဲမၤထွဲ၀ဲဘၣ်ဒီး‚…

နမ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်

ဖဲယလဲၤဆူထံခုၣ်ဖီအကျး ဃုာ်ဒီး ယဖိခွါကးြပါဖိ (ကလုာ်ခံကလုာ်‚ သံၣ်ဃါဃုာ်) လၢအအိၣ် ၅ နံၣ်ၣ်လဲၣ်’လီၤႉ
အ၀ဲအတၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်ကတိၤအကလုၢ်သီၣ်ဆူၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးထီၣ် ဒီး တၢ်သးဆါ ဒ်တၢ်ခွဲးပိၢ်ထီၣ်ကျိလၢတၢ်ကခးအီၤ‚ လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒ်အမ့ၢ် မဲးကစံၣ်ကၣ်-အမဲရၠာစးကၣ်ဖိၣ်လီၤႉ ယထုးက့ၤ စၣ်ဘံၣ်ယၣ် ဆူယကပၤ ဒီးဃၣ်တရၠာစးံးယသးဆူ ယ၀ၤပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲနုာ် လၢကျးပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပှၤဆါတၢ်ဖိတဂၤၣ်လီၤႉ
ယဃ့ထုကဖၣ်လၢယသးပူၤလၢ ပိာ်ခွါအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ပီၢ်ယၢ်လီၤသးလၢ ယတၢ်သးခၣ်ၣ်လီၤႉ လၢယဖံးယညၣ်အလွဲၢ်လၢ အတ၀ါ‚ ယမ့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်ပနီၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွၢ်စူၢ် ဃုာ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တမံၤအံၤၣ်လီၤႉ ယဘၣ်ဟူးဂဲၤဒီး တၢ်အိၣ်သးလၢ အတဘံၣ်တဘၢ ဒီးတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ ယတအိၣ်ဒီး တၢ်အလုၢ်အပရၤၢ်တၢ် ဒ်သိးကဖိးဃာ်ယတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒ်ဖိမုၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢယွၤ အသိး တစုန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးၣ်လီၤႉ ပဘၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒီးၣ်လီၤႉ ဖဲယွၤဆှၢလီၤအဖိခွါ ဒ်သိး ကဟဲဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤၣ်လီၤႉ ဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်အသိး‚ ပလုၢ်ပပရၤစှၤလီၤ‚ ခီဖျိပှၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်ထံၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ
မ့ၢ်ပမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီ

ယသကိးတဂၤ သမံသမိး၀ဲဒၣ် တၢ်ဂီၤလၢယဒိန့ၢ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးအ၀ဲဒုးနဲၣ်၀ဲ ဘၣ်ထွဲဒီး အထံၣ်၀ဲလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယတဲအီၤလၢ ကွၢ်ဘူးဘူး တက့ၢ်ႉ ‘‘ယထံၣ်ယဲဒၣ် စီၤပၤလၢအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤတဂၤ အဖိမုၣ်လၢအဒိၣ်တၢ်ဂ့ၤ ဒီးအလီၤအဲၣ်၀ဲတဂၤန့ၣ်လီၤႉ ယစံးအီၤလၢယထံၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ် အီၤ ဒီးပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်‚ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤ‚ အသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ၣ်လီၤ’’ႉ ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အ၀ဲမဲာ်ချံပူၤ ပှဲၤ၀ဲဒီးမဲာ်ထံအဆၢကတီၢ် ယစံးအီၤလၢ ‘‘ယဆိ ကမိၣ်လၢ နကလိၣ်ဘၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်လၤခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ် ပဃုထၢန့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်လၤကပီၤအခိၣ်သလုးလၢ ပသးကိးအဂီၢ်အဃိ အ၀ဲတသးပ့ၤနီၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢ ပထံၣ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အဆၢကတီၢ် အ၀ဲဒုးကျီၤထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်အခိၣ်သလုးဒီး ကိးပှၤလၢအဖိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ (၁ ယိၤ၃း၁) ႉ ဒီးဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ‘‘ဒ်သိးဒီးပတၢ်နာ် ကဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲအဂီၢ် ဒီးသုတမဲာ်ဆှးလၢအမဲာ်ညါ ဖဲအဟဲ၀ဲန့ၣ်တဂ့ၤဒီးၣ်လီၤ (၃း၂-၃) ႉ ကစၢ်မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကမၤနီၣ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်အီၤ ဒီးမၤစၢၤပှၤလၢ ပတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသး ဒ်သိးပ၀ဲစ့ၢ်ကိးပသးခုလၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤအပူၤလၢ ပကဃၣ်ကဒါက့ၤပသးလၢ တၢ်ဒဲးဘးအပူၤန့ၣ်လီၤ (း၇-၉)…

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မုၢ်လၢ်

ဖဲလၢပကတိၤသကိးတၢ်အခါ အဲမၣ်အုၣ်အသးလၢ အနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်ဒီး တဲ၀ဲဘၣ်ဃး ကစၢ် ယွၤအတၢ်မၤစၢၤၣ် ဒၢနုာ် တဲဃုာ်၀ဲ လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယကမၢကမၣ်ဘၣ်ယသးလၢ ပှၤသးစၢ် တီၤထီ ကၠိဖိတဂၤ အတၢ်ကတိၤပူၤ အိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယပ့တၢၤအီၤ ဒ်လံာ်စီဆှံလၢအဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢပကျါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအမဲာ်တူၢ်သံးထီၣ်အသးဒီး အမဲာ် ကမှံထီၣ် တစဲး န့ၣ်လီၤႉ နီၢ်နီၢ်တမ့ၢ်အ၀ဲအဲၣ်ဒိးဖး့ှူး လံာ်စီဆှံတဖၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ် လၢအဖးလံာ်စီဆှံ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢ အကဲထီၣ်အတၢ်အိၣ်မူတက့တခီ ကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီး ကိးနံၤဒဲးအတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အဲမၣ်အသးခုလၢကစၢ်အတၢ်အံးကွၢ် အီၤဒီး ကယဲၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ ယွၤဟ့ၣ်အီၤအဃိ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤဘၣ်က့ၤပှၤဂၤ စ့ၢ်ကီးဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အဲမၣ် တမ့ၢ် ပှၤသးစၢ်အဆိကတၢၢ်တဂၤလၢ ကစၢ်ယွၤ စူးကါသူအီၤလၢ အကထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤဂၤ ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဖးတိၢ်နီၢ် ယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢတၢ်ထုကဖၣ်အါအါဒီး မူထွဲမၤထွဲအီၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ
ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စီၤတံၤမသ့းလၢ ကကဲထီၣ် ပှၤလဲၤလၢညါန့ၣ် အ၀ဲသိၣ်လိနဲၣ်လိတၢ်သ့အိၣ်မူလၢ တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤဆူ ပှၤသးစၢ်အံၤအအိၣ်လီၤ (၁ တံၤ ၄း၁၁-၁၆)…

အိၣ်မူကဲဘျုးလၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်

ခၠဲ (လ) စံ မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ဖိလၢ အသးအိၣ်ထဲ အနံၣ် ၁၀ ဧိၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တ့သ့ ဆဲးလၤဖိတစူၣ်လၢ ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တမံၤမံၤအတ့လၢအခၢး၀ံၤန့ၣ်ၣ်တဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤပှၤလၢအသးအုးတဖၣ် လၢအသူၣ် အသး ကမုာ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ်ထံၣ်ဘၣ် ဖိသၣ်အဂၤတနီၤ လၢအတအိၣ် ဘၣ်ဒီး တၢ်တသ့ဆဲးလၤဖိဒ်သိးန့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သးအိၣ်မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ သတးဒီး ဖဲအ၀ဲ မၤ အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကတီၢ်‚ မၤလိာ်အတံၤသကိးတဖၣ်လၢ အသု တဟဲဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ‚ မ့မ့ၢ်တခီ‚က့ၣ်ၣ် အ၀ဲဒၣ် သူၣ်ထီၣ် ကရၠာစးၢကရၠာစးိတခါလၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ခၠဲ (လ) စံ ဃ့ကညးပှၤအါဂၤ လၢ ကဟဲစိာ်ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်တ့သ့ဆဲးလၤဖိဒ်သိးန့ၣ်တဖၣ် ဒီးမၤပှဲၤတလါဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကတဲာ်ကတီၤဃာ်၀ဲလၢ ကမၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် သိၣ်လိစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်အတလါသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ် ဒုးထံၣ်လိာ်အသးဒီး က၀ီၤအပူၤ ရၠာစးၤလီၤတၢ်တ့တၢ်မၤအကစီၣ်၀ံၤန့ၣ် လၢထံကီၢ်ပူၤ ပှၤအါဂၤ ဟဲစိာ်မၤဘူၣ် တၢ်တ့သ့ဖိ တဖၣ်ဆူအအိၣ်လီၤႉ ဒ်…

ဖဲပဘါယွၤတပူၤလၢ်လၢ်

တၢ်ဆါယၤဖးဒိၣ်ဒီး တၢ်ခိၣ်ဆါလၢ မၤစၢ်လီၤယသးအံၤ Bတီဃာ် ဒ်သိးယလဲၤဘါယွၤ ဒီးယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒူၣ်ဖိထၢဖိတန့ၢ်အဂီၢ်ႉႉႉ ကဒီးတဘျီလီၤႉ ဖဲယသးအုးဒိၣ်မးလၢ ယလဲၤဘါယွၤဒီး ပှၤဂၤတသ့န့ၣ် ယကွၢ်ကနၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လၢပှၤပာ်ထီၣ် လၢပှာ်ဘျးစဲလီၤႉ လၢအဆိ‚ ယလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် မ့ၢ်လၢ တၢ်ကလုၢ်သီၣ် တဂ့ၤႉ ဒီးပှၤဒိပာ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါအဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သး၀ံၣ်လၢ ညီနုၢ်ဒီးယၤတဖၣ် တၢ်အိးထီၣ်အီၤအခါ‚ ယမဲာ်ထံလီၤဒီးယသး၀ံၣ်ဃုာ်‚ ‘‘မ့ၢ်နဲ ယတၢ်ထံၣ်‚ အိ‚ ယသးအကစၢ်ဧၢ‚ တၢ်ဂၤတမ့ၢ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်ယၤ ဒ်နၤအသိးဘၣ်ႉ နမ့ၢ်ယတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအဂ့ၤ‚ လၢမုၢ်နၤဂ့ၤ‚ မုၢ်ဆါဂ့ၤ‚ လၢတၢ်လဲၤဂ့ၤၣ် ယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤ ဖဲယဒၢးပူၤလီၤႉ
ဖဲယွၤအကလုၢ်ကထါ မၤဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်လၢ အမူဂဲၤဒီး အကါဒိၣ် ဒိၣ်မးန့ၣ် (ဧ့ၤ့ဘံၤ ၁၀း၂၅) ၣ် ကစၢ် တဲဖျါတၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်ထွဲ မ့း့ှှံအၤလၢ တၢ်ကွၢ်လၢ်အီၤအဂ့ၢ်လီၤ (ယိၤ ၄း၉) ႉ လၢတၢ်ကတိၤ ဟးဂီၤအီၤအလီၢ်န့ၣ် ယ့ၣ့်ှှူးတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးအဲၣ်အီၤ ဖဲအ၀ဲဆၢထၢၣ်လၢ ထံပူၤအဃၢၤလီၤ (း၁၀)…

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢပကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်မနုၤမနုၤ

ဖဲအဖိခွါ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်စဲထီလၢ ကသံၣ်မူၤဘှီးၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ယကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်တမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤႉမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ ကဆိကမိၣ်လၢ ယတအိၣ်ဒီးတၢ်နာ် မ့ၢ်လၢယဆိကတီၢ်ယဲ မဲာ်ထံ မဲာ်နိတန့ၢ် ဖဲယဃ့ထုကဖၣ်ကတီၢ်န့ၣ်ဧါလီၤႉ
ယတဲဘၣ်အီၤလၢ‚ ‘‘ယတသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဆိကမိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်’’ႉ ယဃ့ထုကဖၣ် ဒီး စံၣ်ရၠာစးၣ်ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢအါတီၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အဒိအါမံၤလၢ ပှၤကညီတဖၣ် ဘၣ်ကနိ ဒီးယွၤ ဖဲဘၣ်ဟူးဂဲၤဂုာ်ကျဲးစၢးကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၄၂ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ယိာ်ယိာ်တမံၤ ဒ်သိးကလဲၤခီဖျိယွၤအတၢ်ဃူတၢ်မုာ် တပယူၢ်ဃီဒီးအစိ ကမီၤလၢကအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ယွၤသ့ၣ်ညါ အ၀ဲအမဲာ်ထံ ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ ခီဖျိ တၢ်သးအုးလၢအတူၢ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးကံၢ်ပူၤ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်စှၤလီၤ ဒီးယွၤ လီၤက့ၤလၢ တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤတဖၣ် ဖဲအဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤအသးလၢ ယွၤအကလုၢ်လၢ အတီန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ ‘အသး’‚ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ကွဲးဖျါထီၣ် လၢ ‘‘ကွၢ်လၢ်ယွၤ အကျဲတက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ယကစံးထီၣ်ပ့တၢၤဒံးအီၤၣ်လီၤႉ
ယွၤတ့လီၤပှၤ ဒ်အက့ၢ်အဂီၤဃုာ်ဒီး သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လီၤႉ ပမဲာ်ထံ လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအဂီၢ် လီၣ်ဖျါထီၣ်…

တၢ်အကတၢၢ်လၢအမုာ်အဂ့ၤဒိၣ်မး

ယ၀ၤဒီးယဖိခွါ ဃုကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢကွဲၤထံၣ်အပူၤဒီးထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢအတၢ်ဂီၤမူစးထီၣ် တ့ၢ်လံအသးလံန့ၣ်လီၤႉ ဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ကွၢ်ကီ တၢ်ဂီၤမူအလီၢ်ခံကတၢၢ်ဘူးက၀ံၤအတီၢ် ဖိန့ၣ် မုာ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဃုကွၢ်တၢ်ၢ် တၢ်ဂီၤမူအကတၢၢ်ဃိးခါလၢ အဘၣ်အသးလီၤႉ ယကွၢ် အ၀ဲသ့ၣ်ၣ်လဲၣ်ႉ ဒီးယ၀ၤနံၤထီၣ်၀ဲ ဒီးစံးၣ်လဲၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ
ယဘၣ်အၢၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးလၢ ယဲယကွၢ်စိပာ်လံာ်လၢယဖးအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ ယဖးလံာ်စီဆှံဒၣ်လဲာ် ယဖးအီၤခ@ခ@ ဒီးကွၢ်စၢၢ်ဆၢလၢအတီၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယွၤအသးမုာ်စီဆှံ စူးကါတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ် တဖၣ်လၢ ပသန့ၤပသးပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါသ့ဒီး မူထွဲမၤထွဲအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ် ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်အတၢ်ဃဲၤပူကတၢၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တဲဖျါထီၣ်၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးလၢအနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်‚ ဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ‘က ဒီး ဧ’အခီၣ်ထံးဒီးအကတၢၢ်ၢ်သါတၢ်မူအထူအယိာ် (လီၣ်ဖျါ ၂၂း၁၄) ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ‚ ပှၤတဂၤဂၤလၢအပာ်အါထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ် တၢ်ကဟံးထီၣ်ကွံာ်အဂီၢ်လၢ သ့ၣ်မူအပူၤဒီး ၀့ၢ်စီဆှံအပူၤ န့ၣ်လီၤ (လီၣ်ဖျါ ၂၂း၁၈-၁၉) ႉ
တမ့ၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ် တၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ကဟဲကဒီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ကမၤတီ အကလုၢ်လီၤႉ အ၀ဲကမၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ဒဲးဘးလီၤႉ ကစၢ် ကဒုးကဲထီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်အသီ…

ပှၤကိးဂၤကလဲၤနုာ်၀ဲသ့

ပှၤတမှံၤတဖၣ်န့ၣ် ‘အလူးသရၠာစးၢၣ်’ ပူၤ တိၤတဘိအလိၤ‚ ဒီးဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ အဲးတလဲတ့းအထံ လါအဲးပှၢ်ဒီး ခၣ်ရၠာစး့းဘံၣ်ယၢၣ် အထံလါဟ့လါအဲး အတၢ်လီၤဆီပျီပျီအံၤ သ့၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်ဆၢကတီၢ် တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ်ၢ်ပှၤဟး၀့ၤ၀ီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အသးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲန့ၣ်ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကျဲလၢအဆှၢဆူတၢ်မူန့ၣ် ဒ်အမ့ၢ်ကျဲလၢအအံၣ်ဒီး ထဲပှၤစှၤဂၤဧိၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ (မး ၇း၁၄) ႉ ကျဲစၢၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢအဆံးအဂ့ၢ် မ့ၢ်လၢယွၤအဖိခွါန့ၣ် မ့ၢ်တိၤထဲတဘိဧိၤလၢ အမၤဃူမၤဖိးက့း ပှၤကညီလၢ အလီၤတဲာ် ကွံာ်လၢ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ် ဒီးယွၤပၢ်ကစၢ် ခီဖျိသးစီဆှံကစၢ် အစိအကမီၤ န့ၣ်လီၤ (း၁၃-၁၄‚ ကွၢ်ယိၤဟၣ် ၁၀း၇-၉‚ ၁၆း၁၃) ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ယွၤအကလုၢ်ကထါ စံး၀ဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်လၢ ပှၤကိးကလုာ်‚ ဒီးပှၤတ၀ၢပူၤ ပှၤကညီအတီၤကိးအတီၤတဖၣ် နုာ်လီၤဘၣ်ဆူ မူခိၣ်ဘီမုၢ် ဒီးတီၤလီၤလၢ စီၤပၤတဖၣ်အစီၤပၤ ဒီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤ၀းတရၠာစးံးအလီၢ်ပစိာ်လီၤ (လီၣ် ၅း၉) ႉ ‘တၢ်တဒ်သိးဒီးတၢ်တမံၤဃီ…