လၢ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်, ဖဲ ကၠဲနဖၢၣ်(Jennifer) ယူၤလီၤထံအခါ, အမဲၥ်ချံလဲၤတုၤဆူ ပလီဆံး လါဟ့ဖိတဖျၢၣ်လၢ ထံကျိအခံဒးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘျၢၣ်ထီၣ်တၢ်လၢ အစံးဝဲလၢအမ့ၢ် “တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ထဲတဘျီဧိၤလၢ သးသမူတစိၤအပူၤ” န့ၣ်လီၤ. ပလီအံၤအပူၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်တခါလၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ၦၤသးစၢ်ပိၥ်ခွါတဂၤ ဖဲအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ (၁၈) ဝီတဝီ လၢ ၁၉၂၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ကညးဃၥ်လၢ ၦၤတဂၤဂ့ၤ တဂၤဂ့ၤလၢ အထံၣ်တၢ်ကစီၣ်အံၤ ကဆှၢက့ၤအီၤဆူအအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠဲနဖၢၣ် သူဝဲ ဖ့း(စ)ဘိး(Facebook)ဒီးဃုထံၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲ ၦၤတဂၤအံၤ အၦၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ အိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤအဝဲအံၤ သံဝဲဖဲ ၁၉၉၅ ဘၣ်ဆၣ်, အတၢ်ကစီၣ်ဖုၣ်ဖိလၢ တဘျီဘၣ်တၢ်ဘၢ ဃၥ်သးန့ၣ် ဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်သးခုဆူ ကၠဲနဖၢၣ် ဒီးၦၤတဂၤအံၤ အဟံၣ်ဖိဃီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ် ၂ စီၤပၤ ၂၂:၈ အပူၤ ပဖးဘၣ် တၢ်ထံၣ်လီၤလိၢ်လီၤလး လၢစီၤဃံးလကံယၤ, ဖဲအဝဲ “ထံၣ်န့ၢ် လံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ယွၤအဟံၣ်ပူၤ” အခါန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤစီၤယိၤၡံယၤ မၤလိၥ်အီၤ “ဒ်သိး ကမၤက့ၤ တၢ်ဘၢၣ်ဖျိလၢ ယွၤအဟံၣ်ပူၤ” (:၅), ဒီးစီၤပၤ အၦၤကွဲးလံၥ်အံၤ ထံၣ်န့ၢ်လံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ (၅ မိၤရှ့) န့ၣ်လီၤ. “တုၤ စီၤပၤ နၢ်ဟူလံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအကလုၢ်ကထါဒီး, တၢ်မၤအသးလၢ အဖှီအဆ့လီၤ”(:၁၁). အသူၣ်ဘၣ်ဒိသးဘၣ်ဒိ, ဒီးအသူၣ်အုးအသးအုးဒိၣ်ဒိၣ် ကလဲၥ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ဒ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ ကီၢ်ယူၤဒၤအပူၤအသိးန့ၣ်, ၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လဲၤကပၥ်ကွံၥ်ယွၤ ဒီးအကလုၢ်အကထါလၢ အသါနုၥ်လီၤန့ၣ်လံ. အဝဲသ့ၣ်တဖးအီၤ ဒီးတဒိကနၣ်အီၤလၢၤဘၣ်. လၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်အပူၤ, စီၤပၤ မၢ မၤကဆှီကွံၥ် တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်ဒီး ကယဲၢ်တၢ်လၢအတဘၣ် ယွၤအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်သီထီၣ် ထံကီၢ်အဂီၢ်လီၤ (၂၃:၁-၂၄).

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ပလံၥ်စီဆှံအိၣ်ဒီး လံၥ်အဘ့ၣ် (၆၆)ဘ့ၣ်လၢ အဒုးနဲၣ် ယွၤအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးအတၢ်နဲၣ်ကျဲ, ဒီးလၢအကျါပၣ်ဃုၥ်ဒီး လံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ (၅ မိၤရှ့)န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပဖးဒီးဒိကနၣ်အီၤန့ၣ်, မ်သးစီဆှံကဆီတလဲပသးဒီး, ဒီးထံၣ်န့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့လၢ နကဃုမၤလိန့ၢ်အီၤ ဒီတစိၤသးအဂီၢ်တက့ၢ်.