“ပတၢ်ဆၢကတီၢ်အသဘျ့တဖၣ်န့ၣ် ပကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်”. တၢ်ဆိကမိၣ်အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကွဲးလံၥ်ဆီရဲၣ် လၢၦၤသ့မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ်ပီညါ ကၠီ မ့နး ခ့(John Maynard Keynes) စဲကျံးထုးထီၣ် ရၤလီၤအဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်လီၤ. ဖဲတၢ်ကွဲးန့ၣ်အပူၤ, ခ့ ပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ လၢနံၣ် ၁၀၀ အတီၢ်ပူၤ, စဲးဖီကဟၣ်ပီညါဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၥ် အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်တဖၣ်အဃိ ပဝဲၦၤကညီတဖၣ် ပကမၤတၢ်ထဲဒၣ်တနံၤန့ၣ် သၢနၣ်ရံၣ်ဒီးတနွံန့ၣ် ထဲဒၣ် ၁၅ နၣ်ရံၣ်လီၤ.

တၢ်မၤတ့ၢ်လံအသးဒ်န့ၣ် တချုး ခ့ စဲကျံးရၤလီၤ အလံၥ်ဆီရဲၣ် အဝဲန့ၣ်ဒံးအခါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စဲးဖီကဟၣ်ပီညါ မၤအါပတၢ်မၤဒိၣ်အါန့ၢ်လၢညါလီၤ. ပမုၢ်နံၤတဖၣ် အိၣ်ၦဲၤဒီးတၢ်မၤ, ဒီးဖဲပကိးမုၢ်နံၤအမူဒါ ဒ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီးတၢ်ကတဲၥ်ကတီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တ့ၢ်စှၤကိၥ်, ပဘၣ်ဂုၥ်ဒံး တၢ်ဆၢကတီၢ်အဖၢမုၢ်လီၤ.

တၢ်လီၤကမၢကမၣ် မၤသးလၢ စီၤဒၤဝံၤအတၢ်အိၣ်မူပူၤတခါ ဒုးနဲၣ်ၦၤလၢ ပကအိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ် လၢတၢ်အိၣ်မူပစုၥ်ပတ့ၤအပူၤ အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်လီၤ. ဖဲစီၤဒၤဝံး ဟးထီၣ်ဃ့ၢ်လၢ စီၤပၤစီၤစီလူးအတၢ်လူၤမၤသံန့ၣ် အဝဲသံကွၢ် မိၤအးအစီၤပၤလၢ နကပျဲ ယပၢ်ဒီးယမိၢ်ဟဲအိၣ်ဒီးနၤ ဖဲအံၤ တုၤယမၤလိန့ၢ် တၢ်လၢယွၤကမၤလၢယဂီၢ်တစုဧါ (၁ ၡမူၤ ၂၂:၃). စီၤဒၤဝံးအစုပူၤ ၦဲၤဒီးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲကျဲးစၢးဃ့ၢ်လၢ စီၤစီလူးအတၢ်လူၤမၤသံ ဒီးတဘျီဃီန့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ အတၢ်ပစုၥ်ပတ့ၤအပူၤ, အဝဲဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကအိၣ်ခိးကစၢ်ယွၤလီၤ.

ဖဲသးသမူအဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ချုးခံနီးသးအခါ ပနၥ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ, ၦၤလၢပၥ်ၦၤလၢတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်ပူၤ သ့တဂၤလီၤ (ယၡါ ၂၆:၃). စီၤဒၤဝံးအတၢ်ကတိၤတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. “မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်. ပၥ်ဆူၣ်နဂံၢ်နဘါတက့ၢ်. ဒီးမ်အဒုးဆူၣ်ထီၣ်နသး အဂံၢ်အဘါတက့ၢ်. ဒီးမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤတက့ၢ်” (စံး ၂၇:၁၄).