D-Day အနံၤဆၢက့ၤ ၇၆ ဝီတဝီ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအမူးလၢ ဘၣ်တၢ်မၤဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အံၤ မၤလၤကပီၤသုးဖိလၢအအါန့ၢ် ၁၅၆,၀၀၀ ဂၤ လၢအဒုးတၢ်တြီဆၢက့ၤ တၢ်နုၥ်လီၤဂုၥ်ဆူၣ် ခီဖျိထံတပၤ ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးထီၣ် ယူၤရပၤမုၢ်နုၥ်(Western Europe)လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ရၤလီၤလၢကွဲၤလ့လိၤ ဖဲ ၁၉၄၄ နံၣ် လါယူၤ ၆ သီအပူၤ, ကီၢ်ခိၣ်ရူးစဘဲး(President Roosevelt) ဃ့ကညး ယွၤအတၢ်ဒီတၢ်ဒၣ်လၢအမ့ၢ် “အဝဲသ့ၣ်ဒုးတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ တၢ်သးကွံလၢ တၢ်ဂုၥ်န့ၢ်ဆူၣ်တၢ်အဂီၢ်ဘၣ်.
အဝဲသ့ၣ်ဒုးတၢ် ဒ်သိးကမၤကတၢၢ်ကွံၥ် တၢ်ဂုၥ်န့ၢ်ဆူၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒုးတၢ်လၢ တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဂီၢ်လီၤ”.

တၢ်သးဆူၣ်တမံၤ ဒ်သိးတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ကျဲလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါအပူၤလၢ တၢ်ကတြီဆၢတၢ်အၢဒီး မၤထူၣ်ဖျဲး ၦၤလၢအဘၣ် တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢတဖၣ်အံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်ကတိၤတဖၣ် “ၦၤမ့ၢ်ပၥ်လီၤကွံၥ်အသးသမူလၢ အတံၤသကိးအဂီၢ် ဒီးၦၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒိၣ်န့ၢ်အဝဲန့ၣ် နီတဂၤဘၣ်” (ယိၤ ၁၅:၁၃). တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဟဲဝဲလၢ ကစၢ်ခရံၥ်အတၢ်သိၣ်လိအပျဲၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သးတဂၤဒီးတဂၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဲၣ်ဒိးလၢ အဝဲသ့ၣ်ကနၢ်ပၢၢ် တၢ်အဲၣ်အကလုၥ်ဒ်အံၤ အလုၢ်အပှ့ၤဒီး အဒိၣ်အယိာ်လၢအမ့ၢ် တၢ်အဲၣ်တမံၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် ဖဲၦၤတဂၤသးဆူၣ်ဟ့ၣ်လီၤအတၢ်အိၣ်မူ လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အခါလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ကိးလၢ တၢ်ကအဲၣ်ၦၤဂၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ မ့ၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ် ဒ်သိး “ကအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သး” အဂီၢ် တၢ်အဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးလီၤ (:၁၇).

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ပပၥ်ဖျါ ပ“တၢ်အဲၣ်လၢတူၢ်ဆါသး”အံၤ ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကဟုကယၥ် ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ် အတၢ်လိၣ်သ့ဝဲလီၤ. ပပၥ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဂၤဂၤ အတၢ်လိၣ်လၢအဆိ, ခီဖျိ ပမၤန့ၢ်အီၤ အမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်မၤ ဖဲအဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဃၢသးဃၢ လၢကၠိအတၢ်မၤပူၤအခါသ့ဝဲလီၤ. ပဟံးန့ၢ်မူဒါ ဘၣ်ဃး တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်လၢအိၣ်တမုၥ် ဒ်သိးပကပျဲ ပသးသမူတံၤသကိးမံဘၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲၥ် သ့ဝဲလီၤ. ဖဲပအဲၣ်ၦၤဂၤလၢ တၢ်အဲၣ်ဟ့ၣ်လီၤသးအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ပပၥ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.