ပှၤကွဲးလံာ် Marilyn McEntyre ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တမံၤလၢ အမၤလိန့ၢ်၀ဲလၢ အတံၤ သကိးမုၣ်တဂၤအအိၣ်ဒ်အံၤ ‘‘တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါအတၢ်အိၣ်ဆၢညါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံ သးညီန့ၣ်လီၤႉ’’ အတံၤသကိးမုၣ် အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး တၢ်ဆါအီၤထီဘိၢ်ဘၣ်ႉ နာ်သက့ လၢကျဲတဘိဘိန့ၣ် အ၀ဲအိၣ်ပှဲၤလီၤဆီဒီး တၢ်သးခုဒီး သူၣ်ဖှံသးညီ ဃုာ်ဒီး ပှၤဂုၤဂၤ တဖၣ်သ့၀ဲၢ် ‘‘တၢ်မုာ်သူၣ်ကျၢၤသးဆူ ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အထံၣ်ဒီးအီၤ’’ တချုးလၢ အ၀ဲလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ထံၣ်အံၤ ‘‘တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ အတၢ်အိၣ်ဆၢညါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံ သးညီလီၤ’’ န့ၣ် အိၣ်ထီဒီးယၤ‚ ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ တံၤသကိးတဖၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူဒၣ်ယဲအပူၤ လၢအဖျါအိၣ်မူလၢတၢ်သးခု လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်ထိၣ်သBတီၤ ဘၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါန့ၣ် မ့ၢ်ထုတခါလၢ ပလီၤလၢအပူၤညီန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ဟဲအိၣ်လၢ ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်‚ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအယိာ် ကတၢၢ် တဖၣ်အပူၤ ဒီးကတိၤကသွံတၢ်ဒီးပှၤလၢ ပမ့ၢ်လီၤဂာ်ဒီးတၢ်အံၤၣ် တမ့ၢ် ပကဘၣ် ဂဲၤလိာ်ဒ်သိးအံၤဘၣ်ၣ်လီၤႉ
ဒ်စီၤပ့းတ့ှူးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤသီတဖၣ်လၢ ၁ပ့းတ့ှူး ၂ အပူၤ အသိးၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပကသူၣ်ပဂံၢ် ယိာ်ယိာ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤ‚ ပက‘လ့ၣ်ကွၢ်တ့ၢ်’ တၢ်‚ လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ယိာ်ယိာ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပသ့ၣ်ညါပတၢ်သးခုအဂံၢ်ထံးနီၢ်နီၢ်လၢ အမ့ၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါလၢ အမူ၀ဲဒီး အိၣ်၀ဲဆိး၀ဲလီၤထူလီၤယိာ် (း၂၃) အခါန့ၣ် ပအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ် ပသးလၢ တၢ်သးကဆှီသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ (၁း၂၂) ႉ
ဖဲပသ့ၣ်နီၣ် ပမ့ၢ်နီၢ်နီၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်န့ၣ် ပမ့ၢ်ပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်အီၤတဖၣ်‚ ပှၤလၢ ‘အဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤၢ် ႉႉႉ လၢတၢ်ခံးဆူတၢ်ကပီၤလီၤလးအပူၤ’လီၤ (၂း၉) န့ၣ်ၣ်လီၤႉ