အပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ နံၣ်ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်ဖးဒိၣ်အဃိလီၤႉ သ့ၣ်ပှၢ်န့ၣ် ဃ့ထီမၤသး ဒ်မ့ၣ်အူဆၣ်အသိးဒီး မ့ၣ်အူအီၣ်လ့ၤကွံာ်ၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လီၤဘၣ် ၀့ၢ်ဒီ၀့ၢ်ညါလီၤႉ တၢ်စံး၀ဲလၢ မ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်အက၀ီၤအ့ကၢၣ်တကလီၤန့ၣ် လၢာ်ကွံာ်လၢ ၁၂ နၣ်ရၠာစးံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်အခါ ပှၤဘါထုကဖၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ တၢ်တယာ် ပှၤကအိၣ်လၢအကကွဲၢ်လီၤႉ ပၢၤကီၢ်ကွၢ်တၢ်အံၤ ဒီးကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးဒီး ပ့တၢၤဘၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤတဂၤကူၣ်သ့လၢ မူခိၣ်မူဒီတၢ်အိၣ်သး မၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲၣ်ၣ် ကးဘၢဟီၣ်ခိၣ် ၁၂ စုမုၢ်အတီၢ်ညါဒီး တၢ်လီၢ် တနီၤ ထံစုၣ်စီၣ်မၤလီၤကယာ်ဒီး မၤပံာ်ကွံာ် မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်မၤစၢၤပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤတကလုာ်အံၤ လီၤလးဒိၣ်ကဲၣ်ဆိးလၢ ပကတဲ ကျိးတဲဖျါလၢအဂ့ၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ နၢ်ဟူပတၢ်ထုကဖၣ်လၢ ကဆှၢလီၤမူခိၣ်ဖီဧါႉ မ့တမ့ၢ်ဒီး ကဆှၢလီၤမူခိၣ်စူၤထံဧါႉ လံာ်စီဆှံကွဲးနီၣ် ယွၤအတၢ်စံးဆၢအါမးဒီးအကျါန့ၣ်၀ံအ့ၤလံယၤ မုၢ်လၢ်မူခိၣ်စူၤဒီး န့ၢ်ဘၣ်၀ဲလီၤ (၁စီၤ ၁၈း၄၁-၄၆) ႉ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢအအိၣ် ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဖးဒိၣ်‚ ၀ံအ့ၤလံယၤနၢ်ပၢၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤခဲလၢာ် ကစၢ်‚ အစိကမီၤအိၣ်လၢ မူခိၣ်မူလိၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၄၇ အပူၤ စီၤဒၤ၀ံးစံး‚ ယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်စူၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အဂီၢ် (း၈) ‚ ဟ့ၣ်လီၤ မူခိၣ်ဖီဒ်သိအဆူၣ် အသိးၣ်လီၤႉတ့ၢ်လီၤအထံလီၤသကၤႉႉႉန့ၣ်လီၤ (း၁၆ၣ် နၢ်ဟူဆိၣ် အိၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်စိကမီၤ အပူၤဧါႉ ယွၤအတၢ်စံးဆၢ ကအိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤၤပသးလၢအီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢပကန့ၢ်အတၢ်မၤစၢၤလီၤလိၣ်လီၤလးအဂီၢ်န့ၣ် မ်ပကွၢ်ထီၣ် ဆူယွၤအအိၣ်တက့ၢ်ႉ