ဖဲတၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကသီတဘျီအခါ‚ ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢ တိၤဖးထီဆူကမါပူၤ တဘိ အလိၤ‚ ဖးယဲ ယလံာ်စီဆှံဒီး အိၣ်ခိးကွၢ်ယ၀ၤသးဘိတခွဲညၣ်လီၤႉ ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဟဲသုးဘူးသးဆူပအိၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤလၢ ပကစူးကါညၣ်ဆၣ်အဂၤတကလုာ်လီၤႉ အ၀ဲ မၤဂဲၤအခီၣ် လၢအံၤတခီတက့ၢ်က့ၢ်ၣ် သးအိၣ်ပှၤ ဒ်ယၤအသိးဧါ’’ႉ
ယအိးထီၣ်ယလံာ်စီဆှံ ဖဲလံာ်မးသဲ ၂၅‚ ယဖးထီၣ်လၢယကလုၢ်ဖးဒိၣ်ၣ် တဲတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်န့ၣ်အဂ့ၢ် – တၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤ အဂ့ၢ်လီၤႉ’’ ဖဲယတဲန့ၢ်အီၤ ဘၣ်ဃးကစၢ်ယွၤသးအိၣ်မၤဘျုးအဖိတဖၣ် ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ် အ၀ဲအမဲာ်ထံတဖၣ် ပှဲၤမးလၢအမဲာ်ချံပူၤလီၤႉ
အ၀ဲဆူးလီၤအခိၣ်ဒီးစံး ယဆၢလၢယမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ကပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤႉ ‘‘ယကဟဲကဒါက့ၤဒံး’’ႉ အ၀ဲက့ၤကဒါဒီး ဟ့ၣ်ဃီၤယၤလၢ အလံာ်စီဆှံလၢတဂ့ၤ လၢၤတဘ့ၣ်လီၤႉ ‘‘၀ံသးစူၤ ဒုးနဲၣ်ယၤလၢ လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ နဖးန့ၢ်ယၤအိၣ်ဖဲလဲၣ် တက့ၢ်’’ႉ ယဖျးယခိၣ်ယၤဒီးယ၀ၤသးဘိ ပဖိးဟုအီၤဒီး ထုကဖၣ်န့ၢ်ယွၤလၢ အ၀ဲအဂီၢ်အမိၢ်ပၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ပဟ့ၣ်လိာ်သးပအိၣ်လီၢ်ဆိးလီၢ်ကဒဲကဒဲဒီး ပထုကဖၣ်ကဒီးတၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ကအိၣ်တတီၤတီၤလၢ ပဆိမိၣ်ပှၤတအဲၣ်ပှၤ‚ ပှၤတတူၢ်လိာ်ပှၤ‚ ဖဲပလိၣ် ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါလီၤ‚ ဖဲတၢ်မၤဘၣ်အသးဒီးပှၤလၢ ပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ပှၤလၢ နီၢ်ခိ မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ သးအတၢ်တမုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤအပူၤလီၤ (း၃၅-၃၆) ႉ ပကလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်သးအိၣ်ဒီး အတၢ်ပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်လီၤႉ ပကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲပှၤဂၤလၢ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒ်သိးအံၤလီၤႉ ပကဲထီၣ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးတၢ်ကူၣ်ကျဲၤ အက့အဒ့ဖိတခါသ့၀ဲၣ်လီၤႉ