လၢနံၣ်ကယၤ ၁၀ အပူၤ‚ အဲး (ပ) အဲ (လ) ရၠာစးၣ်မဲ မ့ၢ်ပှၤလၢအပၢဘၣ် ကီၣ်ဒိၣ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲပၢတၢ် ပှဲၤထီၣ်အနဲၣ်၅၀ အလီၢ်ခံ‚ အ၀ဲဆိကမိၣ်ထံလီၤက့ၤအသးယိာ်ယိာ် လၢအ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤတၢ်လၢ (ဘၣ်တၢ်အဲၣ်ယၤလၢ ယထံဖိကီၢ်ဖိၣ်လီၤႉ အ၀ဲ တဲဖျါထီၣ် အခွဲးအယာ်တဖၣ်လၢ‚ ‘‘တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးတၢ်လၤကပီၤတဖၣ်‚ တၢ်စိကမီၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်လၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲအ၀ဲဂံၢ်ထီၣ်နံၤသီတဖၣ်လၢ အသးခုသးမုာ်ဘၣ်၀ဲနီၢ်နီၢ်လၢ အတၢ်ပၢတၢ်ြပးအကတီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အနးဆံးဒိၣ်လဲၣ်ႉ
ပှၤကွဲးလံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤတဂၤလၢ အထူးတီၤဒီး အိၣ်ဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤ (စံၣ် ၂း၇-၉) ‚ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်လၤ (၁း၁၂ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တၢ်သမံသမိးလီၤက့ၤသး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအနးပှဲၤသိးသိးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ဲအံၤၢ်သးလီ အါထီၣ်တၢ် (၅း၁၀-၁၁) ‚ ဖဲတၢ်မုၢ်တၢ်လၤတခီ မၤပှဲၤတၢ်တဆံးတက့ၢ် (၂း၁-၂) ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲအတၢ်ဃုထံၣ်လီၤသးအံၤ တကတၢၢ်ကွံာ် ဒ် အဲ (လ) ရၠာစးၣ်မဲ အသိးဘၣ်ႉ တၢ်စူၢ်နာ်ယွၤ မ့ၢ်အ၀ဲအတၢ်သးခုအဂံၢ်ထံး‚ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ‚ အ၀ဲထံၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်‚ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်သးခုကိးမံၤ‚ ဖဲတၢ်မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကစၢ်ယွၤ (၂း၂၅ၣ်လီၤႉ
အဲ (လ) ရၠာစးၣ်မဲ မၤကတၢၢ်လၢ အတၢ်ထံၣ်လၢ ‘‘ပှၤကညီဖိဧၢၢ်လီၤသးလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤတဂ့ၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးလံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ကတူၢ်လိာ်တၢ်အံၤလီၤႉ မ့ၢ်လၢဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢ တၢ်အထူအယိာ်အဂီၢ် (၃း၁၁) ‚ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မုာ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ မၤသးမံပှၤတသ့၀ဲဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဃုာ်ဒီးယွၤလၢပတၢ်အိၣ်မူ‚ တၢ်သးခုနီၢ်နီၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်သ့လၢ ပတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အပူၤၣ်လီၤႉ