ဖဲ ၁၉၅၂ နံၣ်‚ လၢတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးပှၤလၢအစုတဖျဲၣ်ခီၣ်တဖျဲၣ် ဒီးတအိၣ်ဒီး တၢ်ပလီၢ်ပဒီလၢ အမၤသ့ၣ်ဖးတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လၢ ကျးတဖျၢၣ်‚ ကျးကစၢ်တဂၤ လၢ မံၣ်ယၣ်မံၣ် ကွဲးလီၤ လံာ်တကျိၤလၢ ‘‘နမၤသ့ၣ်ဖးတၢ်အံၤၣ်လီၤ’’ႉ လံာ်အကျိၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ဒုးပလီၢ်လၢ ပှၤလၢအဟဲပရၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤၢ်အီၤသ့လၢ ကျးဖိအါဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤဆါသပၢၤအကျးပူၤန့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကွဲးလၢအလီၤဆီ လၢ ‘‘နမ့ၢ်မၤ သ့ၣ်ဖး တၢ်အံၤၢ်တၢ်အံၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်ကတိၤ အံၤ‚ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၣ်လီၤႉ
၀ံယံးရၠာစးမံယၤ လဲၤဆူပှၤတ့သပၢၤတဂၤအဟံၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်ပှၤတ့သပၢၤ ‘မၤဟးဂီၤကွံာ်သပၢၤလၢအတ့၀ဲလၢအစုၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အဒိၣ် ကတၢၢ်ဒီး စူးကါတၢ်လၢအ၀ဲတ့၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤတ့က့ၤဘှီက့ၤပှၤသ့ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖဲပဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် မၤသဘှံးပှၤန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်မ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤစဲၣ်နိး ဒီးဘှီပှၤသ့ဒီးအသးအိၣ်လၢ ကတ့က့ၤ တၢ်အသီဒီးတၢ်လၢအလုၢ်အပရၤအိၣ်၀ဲ‚ လၢပတၢ်လီၤကလဲကွံာ်လၢ အက့အခီအပူၤ ဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတထံၣ်ထဲ ပတၢ်လီၤကလဲကွံာ်လၢ သးသမူၣ်ဘၣ်ႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ၣ်လီၤႉ
လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤဒၣ်လဲာ်ၣ်လီၤႉ လၢအ၀ဲအစုပူၤ ပတၢ်အိၣ်မူလၢအလီၤ ကလဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်တ့က့ၤအသီ ဆူသပၢၤဃံလၤတဖၣ်လၢတၢ်စူးကါအီၤသ့လၢအ၀ဲ န့ၣ်လီၤ (း၄) ႉ