ယဘံၣ်တံၢ်ဃး ယမဲာ်ချံဒီး စးထီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ ယကလုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤႉ ယတံၤသကိး ပှၤလွံၢ်တီၤဖိတဖၣ် ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ခ@ခ@လၢဒၢးပူၤၢ်တၢ်လီၢ်တတီၤလၢ ကအိၣ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယစးထီၣ်ဃုတၢ်လၢ ပဲBတီအချၢ‚ သ့ၣ်ကအိဖးဒိၣ်ဒီး တလါ ဆၢထၢၣ်လၢ ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢအယံာ်အါနၣ်ရၠာစးံၣ်အလီၢ်ခံ‚ ယတထံၣ်ဒံး ယတံၤသကိးလၢ အအိၣ်ခူသူၣ်နီတဂၤဘၣ်ႉ လၢခံကတၢၢ်‚ ဖဲယထံၣ်ယတံၤသကိးမုၣ်တဂၤ စံၣ်ဟးထီၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အထိၣ်လီၤစဲၤသးအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ထဲဒၣ်အခိၣ် တဖျၢၣ်ဘံၣ်ဘၢလၢ တၢ်မုၢ်အချၢ‚ မ့မ့ၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒီတဂၤ အိၣ်ဖျါ၀ဲလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤႉ
မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤမ့ၢ် ကစၢ်လၢအထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ကိးမံၤ‚ ဖဲစီၤအၤဒၣ်ဒီး နီၢ်အံၣ်အူ ‘‘ပာ်တဒၢအသးဒီး ကစၢ်ယွၤအမဲာ်‚ လၢသ့ၣ်ကျါလၢတၤသၣ်အလီၢ်’’‚ ထီဘိအ၀ဲသ့ၣ် အိၣ်ခူသူၣ်တဘံၣ်တဘၢဘၣ် (၁ မိၤ ၃း၈) ႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အုး ဃၣ်ကွံာ်သးလၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ် ဆီၣ်ထွဲ မၤပှဲၤတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်သးထီၣ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတသ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်ဖဲလဲၣ်‚ မ့မ့ၢ်အ၀ဲအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါတၢ်လၢၣ်လီၤႉ
ယတထံၣ်ယတံၤသကိးလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် ထီဘိကစၢ်ယွၤ ထံၣ်ပှၤဒီးသ့ၣ်ညါပှၤ‚ လၢအ၀ဲအမဲာ်ညါ‚ ထီဘိပအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ ပသးတသ့၀ဲဘၣ်လီၤႉ ဒ်အ၀ဲမိၤက့ၤ စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အုအသိး‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဃုပှၤ ဖဲ ‘‘ပမ့ၢ်ဒံးၣ်လီၤႉ အလီၢ်တအိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ