ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပလိအီး (ဒ) လဲၣ်တခီ‚ တမ့ၢ် ဒ်သိးပှၤဂၤဘၣ်ႉ ဖဲပှၤကိးဂၤဆါကွံာ်အစတီး (ခ) တဖၣ်လၢ အပရၤဘၣ်ဘၣ်အခါ အီး (ဒ) လဲ (န) ပရၤကွံာ် စတီး (ခ) တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲအ၀ဲပရၤကွံာ် တၢ်စဲလၢာ်သနာ်က့‚ အ၀ဲအတၢ်ဘျၢလီၤစ့အံၤၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ယွၤစံးဘၣ် ၀ံယံးရၠာစးမံယၤ ဒ်သိးကမၤတၢ်တမံၤလၢအဖျါ ဒ်အမ့ၢ်‚ တၢ်ဘျၢလီၤစ့ လၢအခီပညီတအိၣ်လၢအမ့ၢ်‚ ‘‘ပှၤ (ယ) ဟီၣ်ခိၣ်တက၀ီၤလၢ အအိၣ်လၢဧၤနသိးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အိၣ်လၢ တၢ်ဃုကမုၢ်ခွဲးခွးမၤလီၤြပံလီၤြပါမၤဟးဂီၤ တၢ် အနးကတၢၢ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤ အသုးမုၢ် က၀ီၤဃာ် ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်’’ (း၂) ‚ ဒီးတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ ၀ံယံးရၠာစးမံယၤပရၤဃာ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤ စ့လၢအကတီၢ်ဘၣ်ၣ်ဘၣ်ဧါႉ
ပှၤလၢအဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်လၢခါဆူညါတမံၤ လၢကမၤ လၢပှဲၤ၀ဲအကလုၢ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ် အယွၤ‚ အံၣ်စရၠာစး့လးအကစၢ် စံးဒ်အံၤ‚ ဟံၣ်ဧိၤဃီဧိၤ ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အက၀ီၤၣ် ပှၤကပရၤဒံးအီၤ လၢကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤလီၤ’’ (း၁၅) ႉ ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဆိတၢ်ၢ်တၢ်လၢ ကဟးဂီၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤတၢ် ဒ်သိးကဟဲစိာ် တၢ်ပရၤက့ၤတၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ဘျၢလီၤ တၢ်လၢ တၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤ တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အဒိၣ်ကတၢၢ် ဖဲကစၢ်ယွၤဆှၢပှၤလၢပကမၤတၢ်အံၤ (ဒီးတၢ်အံၤလိၣ်လၢ ပကဃ့ထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ် ဒီးထံၣ်သ့ၣ်ညါ အ၀ဲအတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ အပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ပၢဆှၢတၢ်အဃိ‚ တၢ်ဘျၢလီၤတၢ်လၢ ‘‘အအၢ’’တမံၤၣ်လီၤႉ