တၢ်ဆါဃၣ်ခိၣ်ရၠာစးိနၣ်ပၢၢ်ထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ၢ်ဒံးလၢညါ ဖဲပလဲၤထုးထီၣ်က့ၤပတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှၤဒိၣ်တမံၤမံၤလၢ စ့တၢး တၢ်လုၢ် ဒိၣ်ပှှၤဒိၣ်တလါဘံၣ်ဘၢအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးကလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူစ့တၢးပူၤန့ၣ် ယဘၣ်ဆဲးကျိး သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဆိပာ်လၢကွဲၤဒီနၢ်‚ ယဘၣ်ဒုးနဲၣ်လံာ်တီမီ တၢ်အုၣ်သးဒီး ယမံၤပနီၣ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲယတုၤလၢဒၢးပူၤန့ၣ်ဒီးၢ်တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢ ဟီၣ်လာ်သွဲးတလါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ယမ့ၢ်တပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤန့ၣ်ဒီး‚ ယလဲၤနုာ်တသ့ဘၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတက့တူၢ်အပူၤ‚ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဆူဒဲစီဆှံၣ်လီၤ (၂ မိၤ ၂၆း၃၃) ႉ ယၣ်ဘျးသဒၢလီၤဆီတဘ့ၣ်လၢ အနီၤဖးတၢ်အလီၢ်စီဆှံဒီးတၢ်အလီၢ်စီဆှံ ကတၢၢ်အဆၢအလီၢ်ခံန့ၣ် ထဲဒၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လဲၤနုာ်တဂၤဃီ တနံၣ်တဘျီသ့၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ (ဧ့ၤ့ဘံၤ ၉း၇) ႉ စီၤအၤဟရၠာစးိၣ်ၣ်ဘၣ်လဲၤစိာ် တၢ်လုၢ်တၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူတဖၣ်‚ ဘၣ်မၤကဆှီအသးဒီးၣ်လီၤ (၃ မိၤ ၁၆း၃-၄) ႉ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အတၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒ်သိးကသိၣ်လိ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃးယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢကစၢ်ခရၠာစးံာ်အသးဟးထီၣ်၀ဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၣ်သ့ၣ်ဖးလၢအခိၣ်‚ ပၢၢ်လၢအခီၣ်ထံးလၢခံခီလီၤ (မး ၂၇း၅၁) ႉတၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ပနီၣ်ပာ်ဖျါၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ယၣ် ဘျးလီၤအတၢ်သ့ၣ်ဖးခံခီအံၤ မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးလၢ ပတၢ်သးခုလၢ အကတၢၢ်ကတာ် တအိၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ