ဖဲယလဲၤဆူထံခုၣ်ဖီအကျး ဃုာ်ဒီး ယဖိခွါကးြပါဖိ (ကလုာ်ခံကလုာ်‚ သံၣ်ဃါဃုာ်) လၢအအိၣ် ၅ နံၣ်ၣ်လဲၣ်’လီၤႉ
အ၀ဲအတၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်ကတိၤအကလုၢ်သီၣ်ဆူၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးထီၣ် ဒီး တၢ်သးဆါ ဒ်တၢ်ခွဲးပိၢ်ထီၣ်ကျိလၢတၢ်ကခးအီၤ‚ လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒ်အမ့ၢ် မဲးကစံၣ်ကၣ်-အမဲရၠာစးကၣ်ဖိၣ်လီၤႉ ယထုးက့ၤ စၣ်ဘံၣ်ယၣ် ဆူယကပၤ ဒီးဃၣ်တရၠာစးံးယသးဆူ ယ၀ၤပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲနုာ် လၢကျးပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပှၤဆါတၢ်ဖိတဂၤၣ်လီၤႉ
ယဃ့ထုကဖၣ်လၢယသးပူၤလၢ ပိာ်ခွါအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ပီၢ်ယၢ်လီၤသးလၢ ယတၢ်သးခၣ်ၣ်လီၤႉ လၢယဖံးယညၣ်အလွဲၢ်လၢ အတ၀ါ‚ ယမ့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်ပနီၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွၢ်စူၢ် ဃုာ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တမံၤအံၤၣ်လီၤႉ ယဘၣ်ဟူးဂဲၤဒီး တၢ်အိၣ်သးလၢ အတဘံၣ်တဘၢ ဒီးတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ ယတအိၣ်ဒီး တၢ်အလုၢ်အပရၤၢ်တၢ် ဒ်သိးကဖိးဃာ်ယတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒ်ဖိမုၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢယွၤ အသိး တစုန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးၣ်လီၤႉ ပဘၣ်တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒီးၣ်လီၤႉ ဖဲယွၤဆှၢလီၤအဖိခွါ ဒ်သိး ကဟဲဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤၣ်လီၤႉ ဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်အသိး‚ ပလုၢ်ပပရၤစှၤလီၤ‚ ခီဖျိပှၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်ထံၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ
မ့ၢ်ပမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ ပမ့ၢ်ယွၤအဖိန့ၣ်လီၤႉ