ယသကိးတဂၤ သမံသမိး၀ဲဒၣ် တၢ်ဂီၤလၢယဒိန့ၢ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးအ၀ဲဒုးနဲၣ်၀ဲ ဘၣ်ထွဲဒီး အထံၣ်၀ဲလၢ တမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယတဲအီၤလၢ ကွၢ်ဘူးဘူး တက့ၢ်ႉ ‘‘ယထံၣ်ယဲဒၣ် စီၤပၤလၢအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤတဂၤ အဖိမုၣ်လၢအဒိၣ်တၢ်ဂ့ၤ ဒီးအလီၤအဲၣ်၀ဲတဂၤန့ၣ်လီၤႉ ယစံးအီၤလၢယထံၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ် အီၤ ဒီးပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်‚ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤ‚ အသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်ၣ်လီၤ’’ႉ ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အ၀ဲမဲာ်ချံပူၤ ပှဲၤ၀ဲဒီးမဲာ်ထံအဆၢကတီၢ် ယစံးအီၤလၢ ‘‘ယဆိ ကမိၣ်လၢ နကလိၣ်ဘၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်လၤခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ် ပဃုထၢန့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်လၤကပီၤအခိၣ်သလုးလၢ ပသးကိးအဂီၢ်အဃိ အ၀ဲတသးပ့ၤနီၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢ ပထံၣ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အဆၢကတီၢ် အ၀ဲဒုးကျီၤထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်အခိၣ်သလုးဒီး ကိးပှၤလၢအဖိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ (၁ ယိၤ၃း၁) ႉ ဒီးဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ‘‘ဒ်သိးဒီးပတၢ်နာ် ကဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲအဂီၢ် ဒီးသုတမဲာ်ဆှးလၢအမဲာ်ညါ ဖဲအဟဲ၀ဲန့ၣ်တဂ့ၤဒီးၣ်လီၤ (၃း၂-၃) ႉ ကစၢ်မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကမၤနီၣ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်အီၤ ဒီးမၤစၢၤပှၤလၢ ပတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသး ဒ်သိးပ၀ဲစ့ၢ်ကိးပသးခုလၢ တၢ်စိတၢ်ကမီၤအပူၤလၢ ပကဃၣ်ကဒါက့ၤပသးလၢ တၢ်ဒဲးဘးအပူၤန့ၣ်လီၤ (း၇-၉) ႉပအိၣ်မူသ့လၢ တၢ်သူၣ်တီသးရၠာစးၤၣ်လီၤႉ
အနံၤ၀ဲန့ၣ် ယသးကိးတအဲၣ်ဒိး၀ဲဒၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်လၤအခိၣ်သလုး (မ့) နီၢ်ခိ အတၢ်မၤဃံလၤ အတၢ်ပီးတၢ်လီလၢ အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ပ၀ဲခံဂၤလိာ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပလုၢ်ပပှ့ၤလၢ ပမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဖိ လၢ အ၀ဲအဲၣ်ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ