ဖဲလၢ ၁၉၄၁ နံၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဘၣ်တၢ်မၢအီၤလၢ ကဒုးတၢ် မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်လဲၤဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသုးဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ဒုးပျီအလီၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်အကကွဲး တၢ်တဲ တယုၢ်န့ၣ်လီၤႉ အစၢဟဲထီၣ်လၢ လံာ်ဖိတဘ့ၣ်လၢ ‘‘လါလီၤနုာ်လံ’’ န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ကွဲး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤလၢ ဒုၣ်ဒါအသုးမုၢ်အၢသီတဖု နုာ်လီၤ ဒုးနၢၤမၤန့ၢ်ကွံာ်အီၤအဂ့ၢ်လီၤႉ လံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စဲကျံးရၠာစးၤလီၤခူသူၣ်အီၤလၢ ထံကီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်ဆူၣ်အီၤတဖၣ်အပူၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကစီၣ်လၢ သိၣ်မှံၤသုးမုၢ် ဗူူငနျ ဟဲလံန့ၣ်လီၤႉ ဒီးခီဖျိလၢတၢ်မၤထွဲ ဒ်ပှၤအိၣ်လၢတၢ်ဃဲၤပူအပူၤတဖၣ် မၤ၀ဲအသိး ဒီးပှၤဖးတၢ်ဖိတဖၣ် ကဲထီၣ်ပှၤမၤစၢၤမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်သဘ@န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢ လံာ် ‘‘လါလီၤနုာ်လံ’’ န့ၣ် စတဲ (န) ဘဲး (ခ) ဟ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤအိၣ်လၢ နၢ်စံၢ် အတၢ်ပၢအဖီလာ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤပူၤဖျဲးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဘူးတ့ၢ်၀ဲလီၤႉ
ဒ်ပှၤတဖၣ်လၢ စတဲ (န) ဘဲး (ခ) အတၢ်ဃဲၤပူၤအသိးန့ၣ် ပှၤယူဒၤဖိလၢ နံၣ်ကယၤတၢအပူၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဘၣ်တ့ၢ်၀ဲလၢ ရၠာစးိမ့ၤအတၢ်ပၢ အၢအၢသီသီ အဖီလာ် လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢအပူၤကွံာ်နံၣ်ကယၤတဖၣ်အပူၤ ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤလၢ ကဆှၢလီၤသိၣ်မှံၤသုးမုၢ်ဒိၣ် လၢကမၤထူၣ်ဖျဲး အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤလီၤ (ယ့ှှါယၤ ၁၁) ႉ ဖဲသိၣ်မှံၤသုးမုၣ်ဒိၣ်ဟဲတုၤန့ၣ် တၢ်သးခုပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲလီၤႉ စီၤပီလူးတဲ၀ဲၣ် အ၀ဲဒၣ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်၀ဲလၢပဂီၢ် ခီဖျိလၢ အမၤမူထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး (မၤတၢ် ၁၃း၃၂-၃၃) န့ၣ်လီၤႉ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ် အတၢ်ဂဲၤထၢၣ်သမူ ထီၣ်က့ၤအဃိ ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်န့ၣ်ၢ်က့ၤ အတၢ်ပူၤဖျဲး တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်အတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအလၤကပီၤ (မၤတၢ် ၁၃း၃၈-၃၉) န့ၣ်လီၤႉ
စးထီၣ်လၢန့ၣ်လံၤလံၤ ဟီၣ်ခိၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်ထူၣ်ဖျဲးတၢ်သဘ@ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢ တၢ်သံလီၤႉ ပတၢ်ပူၤဖျဲးလၢတၢ်ဒဲးဘးတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် စးထီၣ်လံႉ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အပူၤန့ၣ်ၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးတၢ်သဘ@လီၤႉ