လၢ ၆ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ အဲးကနဲး (စ) ကျဲးစၢးကဲထီၣ် ‘‘တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်အမၢၤလၢ အလၢပှဲၤ’’ ဒီးကျဲးစၢးအိၣ်မူ ကွၢ်လိအမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ် အမၢၤလီၤႉ အ၀ဲဆိကမိၣ်၀ဲလၢ ခီဖျိမၤတၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲမၤတၢ်မၤလၢအဲၣ်၀ဲ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွဲးလံာ်ဒီးတၢ်တ့တၢ်တသ့ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်လၢအ၀ဲဘျၢလီၤဃာ်ဘၣ် အတၢ်ကူၣ်ဖံး ကူၣ်မၤတဖၣ်အံၤအဃိ လၢခံတၢ်ဒိးဃၢအသးတုၤကူၣ်ထီၣ် တၢ်မၤသံလီၤသးဒၣ်လဲာ် လီၤႉ ထဲဒၣ်လၢ သရၠာစးၣ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်တဂၤထုကဖၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤ ဒီးမၤလၢအ၀ဲကွဲး လံာ်ကိးဂီၤဒဲး ခံနၣ်ရၠာစးံၣ်အဃိ တၢ်အံၤထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤ လၢအတၢ်ခံးတၢ်နၤအပူၤလီၤႉ တၢ်မၤအံၤထိၣ်ဂဲၤထီၣ်အီၤအဃိ အ၀ဲကိး၀ဲလၢ ‘‘တၢ်ရၠာစးဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ် စဲပနီၣ်ဃာ်’’အီၤ (ျနၠူနိ သမိနမျ) မ့ၢ်တၢ်ကိးထီၣ်လၢ ယွၤလၢကမ့ၢ်၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲး၀ဲၣ်’’ ကယဲၢ် ယတၢ်ကူၣ်ကဲထီၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကိျၤခဲလၢာ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ယၤန့ၣ် ကဘၣ်ထံၣ်န့ၢ် အတိၤဘိ (အကျိၤအကွာ်) ဒၣ်၀ဲလီၤ’’ႉ
လၢခံအ၀ဲဒုးနဲၣ် စီၤပၤဒၤ၀ံးအထါတဖၣ်လၢ အ၀ဲထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ် ကိးအီၤ ‘‘မုာ်လၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢယွၤအပူၤတက့ၢ်ႉ ဒီးကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ နသးအတၢ်ဃ့ တဖၣ်လၢ နသးလီၤ’’ (စံး ၃၇း၄) ႉ ဒ်အ၀ဲဟ့ၣ်လီၤအးလီၤအကျဲဆူယွၤၢ်အီၤလၢ ကဆှၢအီၤဒီး နဲၣ်အီၤကျဲန့ၣ် (း၅) ‚ ယွၤအိးထီၣ်ကျဲလၢအဂီၢ် တမ့ၢ်ထဲလၢ ကကွဲးလံာ်ဒီး တ့တၢ်ဘၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤဂၤ လၢကရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးယွၤ ဂ့ၤထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ် လီၤႉ
ယွၤအိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ တၢ်စဲပနီၣ်ဃာ်’’ လၢပ၀ဲတဂၤ စုာ်စုာ်အဂီၢ်ၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤဂၤလီၤႉ ဖဲလၢပနာ်အီၤဒီးမုာ်လၤ တၢ်လၢအပူၤန့ၣ် အ၀ဲကဆှၢပှၤလီၤႉ