တၢ်န့ၣ်စးထီၣ်လၢ ယကိာ်ယူၢ်ကိၢ်ကွံလီၤႉ အၣ် ႉႉႉ အိႉႉႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လီၤႉ တၢ်ကိၢ် ကွံအံၤ ကဲထီၣ်လၢ တၢ်လၢကိၢ်ထီၣ်ကိၢ်ဂီၤလီၤႉ တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံးလၢ ယတၢ်သါ ကလံၤကျိၤ ဘၣ်ဒိလီၤႉ တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ကိၢ်လီၤကဲထီၣ်လၢ တၢ်ကူးဖးဒိၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်ကူးဖးဒိၣ် ခီဆူ တၢ်ခူၣ်ဘၣ်ပသိၣ်တၢ်ဆါလီၤႉ
တၢ်ကူးတုၤကိာ်ယူၢ်ဆါအံၤဘၣ်ယၤ ယံာ်ဃိးနွံလီၤႉ တၢ်ကိးအီၤ တၢ်ကူးဖးဒိၣ်တပာ်ကလီကလီဘၣ်ႉ ဘၣ်ယၤ၀ံၤ ယမၤလိန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသူၣ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤႉ ယတဆိကမိၣ်လီၤသးလၢ ယသးပှၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယသးပှၢ်မးလံ ဒ်သိးယတၢ်ဆိ ကမိၣ် ကဆှၢယၤဆူ တၢ်သ့ၣ်ညါထံၣ်လီၤက့ၤ ယသးလီၤႉ ယတံၤသကိး အက့ှူၢ်ဖိလၢ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ယုၢ်န့ၢ်ပမံၤလၢ အလီၤနံၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အတၢ်ကီတၢ်ခဲတမံၤအံၤ ဒီးကိးပှၤ ‘‘ပှၤဆံးလီၤစှၤလီၤတဖၣ်’’လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢပှၤ ကိးပှၤဆံးလီၤစှၤလီၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအမူဒံးဂဲၤဒံးတမ့ၢ်တၢ်လီၤနံၤဘၣ်ႉ
ဖဲ ၂ ကရၠာစးံၣ်သူး အဆၢဒိၣ် ၄ န့ၣ် စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီးကွဲး၀ဲ လၢအကျဲဒၣ်၀ဲၣ် အ၀ဲကွဲးဖျါတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်လၢ အ၀ဲဒၣ် ဒီးပှၤအက့ှူၢ်ဖိတဖု တူၢ်ဘၣ်၀ဲလီၤႉ ကစၢ် မၤလၢပှဲၤအတၢ်မၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒိၣ်မးအဃိ အ၀ဲအၢၣ်လီၤ၀ဲလၢ ‘‘ပနီၢ်လၢခိအံၤ မ့ၢ်ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ်ဒီးႉႉႉ’’န့ၣ်လီၤႉ အနီၢ်ခိ မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤခီဖျိ အသးပှၢ်ထီၣ်ၢ် ဘၣ်တၢ်မၤထီၣ်က့ၤအီၤ‚ တနံၤဘၣ်တနံၤလီၤ’’ (း၁၆) ႉ အ၀ဲစံးနီၢ်နီၢ်၀ဲ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ပှၤဘီၣ်သလီၣ်‚ လၢအအိၣ်တစိၢ်ဖိအံၤၢ်ပှၤလၢတၢ်လၤ တၢ်ကပီၤအထူအယိာ်လၢ အအါန့ၢ်ဃၢန့ၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်တက့ၢ်လီၤ’’ (း၁၇) ႉ
ယကွဲးတၢ်တနၤအံၤ တၢ်လဲာ်တၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤန့ၣ် မၤတံာ်တာ်ယၤလၢ ယသးနါပှၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ လၢပှၤအိၣ်စဲဘူးဒီး ခရၠာစးံာ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တမ့ၢ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်မၤလိာ်တ့ၢ်တၢ် လၢခံကတၢၢ်ဘၣ်လီၤႉ