စီၤစးဃဲ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်အိၣ်သယုၢ်ထဲတဂၤဧိၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဟးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ် လၢ ၀့ၢ်ပူၤ‚ အ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ် မဲာ်ချံလၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတဖၣ် ကွၢ်တက@အီၤ လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤက@မ့ၤ လၢ ၀့ၢ်အလ့းစၣ်ြဒူး လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ စံးလၢၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်တၢ်မနုၤ မၤန့ၢ်ဆီၣ်ခံအီၤဆူ တၢ်ကထီၣ်လၢ သ့ၣ်အခံန့ၣ်လဲၣ်ႉ ပှၤဃ့သွဲ တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတခီၣ်လီၤႉ စီၤစးဃဲ ကမၢကမၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တူၢ်လိာ်အီၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤ အ၀ဲအဂီၤဖုၣ်အဃိ‚ အ၀ဲထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တသ့ဘၣ် (း၃) ႉ လၢတၢ်အံၤအဃိၢ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစ့ၢ်ကီး ဃုထံၣ်စီၤစးဃဲလီၤႉ ဖဲကစၢ်ခရၠာစးံာ် တုၤဆူသ့ၣ်တထံး လၢ စီၤစးဃဲထီၣ်၀ဲကတီၢ်‚ အ၀ဲကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ ‘‘စီၤစးဃဲဧၢ‚ စီၤစးဃဲၣ်လီၤႉ ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတက့ၢ်’’ႉ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အကစၢ်အံၤၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်လၢကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢပသူၣ်ပသးၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တညိကွံာ်ပှၤနီတစု ဖဲပဃၣ်ပသးဆူအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲကသူၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအလီၤမၢ်ဒီးဟးဂီၤကွံာ်ဒီး ကဟ့ၣ်က့ၤပှၤ သးသမူလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်မူလၢအသီလၢအပှဲၤဒီး တၢ်အခီအိၣ်ပညီအိၣ် ဒီးတၢ်တိာ်အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤႉ