‘ဒဲၢ်’ဟံၣ်ဒွဲလၢ၀့ၢ်ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်အပူၤ‚ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ မံၤအါမံၤဖဲၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်ပဒိၣ်တဖၣ် ဘျၢလီၤ ဟံၣ်ဒွဲအံၤဆူ ပှၤဆါသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘျါက့ၤလၢ ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် – ၁၉ ဒီးဟံၣ်ဒွဲအံၤ တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၢ် စှၤကိာ်ဖိအလီၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးခုၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် သး၀ံၣ်တၢ်လၢတၢ်သဘ@‚ ဂဲၤကလံာ် ဒီးနံၤ၀ဲအ့၀ဲတပူၤဃီလီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်၀ဲ‚ လၢထံကီၢ်အံၤအပူၤၢ်လိာ်အသး‚ အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤမၤထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ‚ ဒီးတၢ်တနာ်လိာ်အသး အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်အနၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဆူၣ်ဒီးနး၀ဲအကတီၢ်ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်က၀ီၤလီၤဟိအပူၤၣ် မ့ၢ်၀ဲန့ဆၢၣ်တၢ်ပတီၢ်မုၢ်စ့ၢ်ကီးလၢပဂီၢ် ပကဘၣ်တွံၢ်ဃီၤပသးဆူ ပှၤလၢ ပထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢအလီၤဂာ်ဒီးပှၤၢ်သကိး‚ တၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်‚ ဒီးအတၢ်ပာ်ပရၤပာ်ကလံၤဆူပ၀ဲဒၣ်ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး‚ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအရၠာစး့ဒိၣ်လီၤဆီဒီးစံးၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်တၤဆူပှၤကူပှၤကညီတဂၤဒီးတဂၤ အဘၢၣ်စၢၤၣ်ၢ်ဒံး ပတၢ်လီၤဆီလိာ်ပသး‚ တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်လီၤသဘံှးၢ်သးလီ‚ ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်မၤဘျါက့ၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အပူၤလီၤႉ
ပမ့ၢ်နာ်လၢ ‘‘ပှၤတဂၤသံလၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ်’’ႉ တုၤနူၤတစု‚ အလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် လၢတၢ်သးမံဃုာ်ဒီးတၢ်မဲၣ်ဖံးခိၣ်အတီၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီးပှၤဂုၤဂၤဘၣ်‚ လၢတၢ်နာ် အလီၢ်’’ ခရၠာစးံာ်အတၢ်အဲၣ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ပှၤ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၅း၁၄) လၢ‚ ကရၠာစးၤလီၤ အတၢ်အဲၣ်ဒီး တၢ်မၤၢ်ဒံးပဆိကမိၣ်‚ပ၀ဲကိးဂၤဒဲးလီၤႉ