ပလဲၤဟးဆူ ကီၢ်စံၣ် (တ့ှူးကီၢ်) ၣ်လီၤႉ ပလဲၤနုာ်လီၤယိာ်ထီၣ် ယိာ်ထီၣ်ၣ်ၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤသဂၢၢ်ပှၤလီၤႉ ဒ်ယၢ်၀ါဘျး သဒၢတၢ်လီၤစဲၤတကဘျၣ်အသိး ထံ၀ါဆှံယွၤလီၤ တဆီဘၣ်တဆီ ခီဖျိလ့လွဲၢ်ဃး တဖၣ်အဖီခိၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပမဲာ်ညါလီၤႉ ဃံလၤလီၤဘီလီၤမုၢ်မးလီၤႉ
ပှၤဟးသကိးဒီးဆှၢပှၤလၢပတၢ်လဲၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢပဟဲကိးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ သ၀ီ လၢပဟဲခီဂာ်တ့ၢ်၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပတုၤလၢ ထံလီၤဆှူအလီၢ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်တဲ‚ ပကအီၣ်သကိး တၢ်သးခုအတၢ်အီၣ် (ာ်ငခညငခ) ဖဲအံၤလီၤႉ ဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်တခီအိၣ်ဖဲလဲၣ်ႉ ပတဟဲပရၤပာ်နီတဂၤဘၣ်ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ရၠာစးTှၣ်ရၠာစးှါခၠဲး လၢ အကိး၀ဲတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တကလုာ်လီၤဂာ်ဒီး ပကိးတၢ်နၢမူဒိး အဖီတကီၤလွဲၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ပအီၣ်၀ံၣ်ဒိးမးလီၤဂာ်မး ဒ်ပတုၤလၢမူကပိာ်အလိၤန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤဒုးသ့ၣ်ညါနီၣ်ယၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့လီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ပတဲလၢ အဂ့ၢ် တလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပထံၣ်ဘၣ် အတၢ်သူၣ်လဲၢ်သးလဲၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ညီ ဒ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ အကလုာ်ကလုာ်အမုၢ် အိၣ်ဒီးအချံအသၣ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အီၣ်အဂီၢ် ကိးအမံၤဒဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ ( ၁ မိၤ ၁း၂၉) ႉ
တဘျီဘျီ မ့ၢ်နကနာ်ယွၤလၢကမၤလၢပှဲၤန့ၢ်တၢ်အလိၣ်ဒီးနၤတဖၣ်န့ၣ် ကီခဲ ဘၣ်နၤဧါႉ လဲၤကွၢ်ကွၢ်လၢ န့ဆၢၣ်တၢ်တ့တဖၣ်အကျါတက့ၢ်ႉ မ်တၢ်လၢနထံၣ်တဖၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်နၤလၢယွၤအတၢ်ကတိၤ‚ မ့ၢ်ပကအီၣ်ဘၣ်‚ မ့ၢ်ကအီဘၣ်ၣ် သုတစံးဒီးဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤႉႉႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သုန့ၣ်ဘၣ် တၢ်ခဲလၢာ်
အလီၢ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်‚ သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤ (မး ၆း၃၁-၃၂) ႉ