ဖဲပအီၣ် မုၢ်ဆါတၢ်အီၣ်၀ံၤ ယဟဲက့ၤဆူဟံၣ် ဃုာ်ဒီးယသကိးလၢ ယအဲၣ်ကတၢၢ်လၢ သိလ့ၣ်န့ၣ်ၢ်အီၤအဃိလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ တၢ်အိၣ်သးဒီးယၤခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်ယၤ‚ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ ယဲဒၣ်လဲာ်ယတဘၣ် ယသးတဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤစှၤဂၤလၢ အတူၢ်လိာ်ယၤအကျါတဂၤ ဒ်ယမ့ၢ်တၢ် အသိး- ယတၢ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ပာ်လၢယပူၤ‚ ယလုၢ်ယလၢ်တဖၣ်ၣ်ဒၣ်လဲာ်‚ ယအိၣ်ဒီးယဂ့ၢ်တနီၤလၢ ယပာ်ခူသူၣ်အီၤ ဒီး ပှၤလၢယအဲၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ် တသ့ၣ်ညါ- တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲယတမ့ၢ်ပှၤဒူဃိၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ၀ဲသပှၢ်တၢၢ် တၢ်အိၣ်သးမၤသးဒီးယၤ တဖၣ်လီၤႉ ကစၢ်မ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢယကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ တၢ်သဘ@ပူၤသ့ၣ်လီၤႉ
ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၃၉ အလံာ်ဖျၢၣ် လီၤပလိာ်ပာ်ဖျါ ပတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် အတၢ်ရၠာစး့လိာ်သးဒီး ယွၤသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်လီၤႉ ယွၤသ့ၣ်ညါပှၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ (း၁) ႉ ယွၤသ့ၣ်ညါပကျဲ ခဲလၢာ်လီၤ (း၃) ႉ ယွၤကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကဟဲဆူအအိၣ် ဟဲစိာ်ဃုာ် ပတၢ်သးဒ့ဒီတဖၣ်‚ ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်ၣ်ၣ် မ့ၢ်လၢပဟးယံၤဒီးအီၤ အဃိလီၤႉ
ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါပှၤ ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤသ့ၣ်ညါပှၤလၢအပူၤကွံာ်‚ ဒီးပၢၢ်တုၤ ခဲအံၤတစုလီၤႉ ကစၢ်အဲၣ်ပှၤလီၤႉ ကိးနံၤဒဲး ဖဲပဟ့ၣ်လီၤအးလီၤသးလၢအစုပူၤၣ်‚ ကစၢ်ဆီတလဲ ပတၢ်အိၣ်သးမၤသးတဖၣ်လၢ အလၤ ကပီၤအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤႉ ယွၤမ့ၢ်ပှၤကွဲးလံာ်ၣ်လီၤႉ