တၢ်ဂီၤတနီၤ အစိကမီၤဆူၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ နီတဘျီဘၣ်ႉ ယလဲၤ ခီဖျိဘၣ်တၢ်အံၤ ဖဲယကွၢ် ၀့ (လ) အနီၢ်ပၤမုၣ်ဖိဒဲၣ်နၣ် လၢအသံ၀ံၤတဂၤ အတၢ်ဂီၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပကွၢ်အီၤအဆိတဘျးအခါ‚ တၢ်ဂီၤအံၤ ဖျါဒ်ပတီၢ်မုၢ်အသိးလီၤႉ နီၢ်ပၤမုၣ်ဖိလၢ နံၤကမှံလီၤမုာ်သးမးအပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအဒုးလီၤဆီအီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂီၤအံၤ အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤႉ
၁၉၈၇ နံၣ် လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၉ သီ‚ ဖဲနီၢ်ပၤမုၣ်ဖိ ဒဲၣ်နၣ် လဲၤအိၣ်သကိး လိဒိၣ် မ့ဒၢၣ်စဲး အတၢ်ဆါဟံၣ်အခါ‚ ကီၢ်အဲကလံး ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဘၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးၣ်လီၤႉ ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ဆါလၢအမၤသံတၢ်ခ@သဒံးအံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် ဒ်လဲၣ်ဘၣ်အဃိၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ‚ မုၢ်နံၤဖဲ ဒဲၣ်နၣ်‚ လၢတၢ်ပာ်သးအမုာ်အခုၣ် ဒီးတဖျီၣ်ဃာ် စုဖျီၣ်ဘၣ်အပူၤၣ် ကဲထီၣ်အကတီၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အံၤလၢ အပာ်ဖျါတၢ်ယူးယီၣ်ပးကဲ ဒီးတၢ်သူၣ်ကညီသးကညီၤန့ၣ် ကထိၣ်ဂဲၤဟီၣ်ခိၣ် ဒ်သိး ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒ်သိးအံၤတမံၤဃီ ဆူ ဗၢ်ီှ ပှၤဆါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤတၢ်တမံၤလၢ ယသးပ့ၤနီၣ်အါစုအါဘျီၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်အဲၣ် ဆူပှၤဂၤအအိၣ် လၢတၢ်သဘ@ဒီး တၢ်သး အိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအ့ကၢးန့ၣ်လီၤႉ စီၤယိၤဟၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢ ခရၠာစးံာ်အပူၤအဆိတဖၣ် လၢတၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ခူသူၣ် ဖဲပပျံၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢ ‘‘တၢ်သံအပူၤ’’ န့ၣ်လီၤ (၁ ယိၤ ၃း၁၄) ႉ ဖဲပအဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်လၢ တၢ်သဘ@အပူၤ‚ တအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤဘၣ်ၣ်ၣ်လီၤ (း၁၄‚၁၆) ႉ