vUusJb;cD[HOupIw*: ‘k;eJOzsgxDO vHPBuDMuPz;’dOvU t,l:xDOt*D: ‘fttdOvU uDItrJ&u:teDOw,Itvd:vD:. odvhOz;’dOwcdO tdOuwDI zJusJcdOvD:. zJtwIuy: yJBwDtvd: wh0J trJ&u:eDOw,Iz;’dOvD:. rhrhIvU odvhOtvDIcH odvhOrJPxHuv:tvd:e>O us;CP0J wItJOyS:uvkP twI*D:us;o;wzOvD:. vd:vd:usJt*:wuy: [HOu&UIyl:e>O wIyPxDO vHPw,Iz;’dOvU tdO’D;wIuGJ;to; ‘fbOwIyPzsgxDOtD:vU wIud; oBwDxDO bOxGJ’D;wIe>IbOwItcGJ;t,PvU wI&hvdPbOxGJt*DI ‘fqUuwDI zJe>OtwIy&UwzO yPzsg0Jtod;vD:.
rhIyS:wzOvU [HOwzOtH:tyl: yPzsgxDOtwIo;qgyS:*:{g. rhwrhI wIrhIwH:rhIoud;’D;yS:*:{g. wIe>OrhI0JohvU ‘lOzdxUzdwzOtH: rhIyS:c&HPzdvD:. ,G:ud;xDOyS: ‘fod;yutdOrl’fvHP,:udPwJbO yS:< ==rfyS:eI[l wIc@o'H;< uwd:wIeDIuwk:O rfokwtdO’D; wIo;xDOw*h:.++
yS:w*:pH;0JIwIIuohxJ’O zJytdO’D;,G:to;IwIt*DI rhIytd;xDOyo;phIuD;{g.