ယကွၢ်ထီၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်လၢ ယနၢ်ဟူတၢ်သီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်အအိၣ်လီၤႉ ပဲBတီဖိအမဲာ်ထံကလၤ ဖီခိၣ် ဘၣ်အၢဒီးတၢ်တမံၤမံၤအဃိ ယကွၢ်စူၣ် ဆူသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ် ထိၣ်ဖိ တဘ့ၣ် တပျုာ်အဒံးလီၤႉ ယသးဘၣ်ဒိဒီး ယဆၢမၤစၢၤ ထိၣ်ဘၣ်ဒိဖိတဘ့ၣ်အံၤလီၤႉ
ဖဲလံာ်မးသဲအဆၢဒိၣ် (၁၀) န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ပာ်ဖျါထီၣ်အပၢ်အသးအိၣ် ကဟုကယာ်ထိၣ်ဖှံးဖိတဖၣ် ဖဲအ၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်အပျဲၢ်တဖၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အကဟဲ တဖၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤႉ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဆူ အပျဲၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး အ၀ဲၣ် ပှၤအါဂၤလၢအိၣ်ဃုာ်ဒီး ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်ၣ် ယ့ၣ့်ှှူးတဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တမံၤ လၢ်လၢ်န့ၣ် သုတပျံၤတၢ်တဂ့ၤႉ မ့ၢ်လၢပၢ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ကဟုကယာ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတဲအ၀ဲသ့ၣ်ၣ်ဒီး ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၢ် ထိၣ်ဖှံးအါဘ့ၣ်တက့ၢ်လီၤႉ’’
ယကွၢ်စုာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ် ဒီတနံၤညါဒီး ယထံၣ်ဒံးအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်အိၣ်၀ဲအသိး ဒီးလၢဟါလီၤကတီၢ်န့ၣ် ထိၣ်ဖိအံၤ က့ၤ၀ဲလီၤႉ ယထုကဖၣ်လၢ အ၀ဲကမူဒံး၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ယမ့ၢ် ပာ်သးဒီးကဟုကယာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ် ထဲအံၤညါန့ၣ် ယွၤမၤ၀ဲ အါန့ၢ်အန့ၣ်သၢၣ်ၣ်တက့ၢ်ႉ