လၢတၢ်လီၤနံၤတၢ်ဂီၤလၢအမ့ၢ် ဖံနၢး (စ) ၢ်တၢ်အဘူးအလဲ ထဲ စ့ ၅ ဘ့ၣ် ဖိလီၤႉ လ့နၢး တဂၤထိၣ်လီၤအခိၣ်ဆူ အ၀ဲအဒၢးဒီးပာ်ဖျါထီၣ် အ ‘‘တၢ်ကလၢၢ် ဘၣ် တၢ်သးအုးသးဟးဂီၤဖးဒိၣ်တဖၣ်’’န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအသံကွၢ်ထီၣ်လၢ မ့ၢ် ကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်‚ လူစံၣ်စံးဆၢက့ၤအီၤခ@ခ@လၢ ‘‘ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်လၢ နကလၢၢ်ဘၣ် တဖၣ်တက့ၢ်ႉ ၀ံသးစူၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်အဘူးအလဲလၢ အမ့ၢ် စ့ ၅ ဘ့ၣ် တက့ၢ်’’ႉ
ဖဲတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤသးဖှံတၢ်ဒ်သိးအံၤကတီၢ်‚ တၢ်အံၤဟဲစိာ် တၢ်နံၤကမှံ ဘၣ်တစိၢ်တလီၢ်‚ မ့မ့ၢ် တၢ်သးအုးဟးဂီၤလၢ အစှီၤဃံးပှၤတခီၣ်လီၤႉ
လူစံၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်နီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပှၤကွဲးထါစံးပ့တၢၤ ၈၈ တခီၣ်လီၤႉ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤ ဟဲတုၤလၢအBတဲၤခီၣ်ထံးလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်သးတီအပူၤၣ်လီၤႉ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ယသးပှဲၤဒီးတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ ဒီးယသးသမူ အိၣ်ဘူးဒီး ပျုၤပူၤလီၤ’’ (း၃) ႉ ‘‘နပာ်ယၤလၢတၢ်ပူၤအယိာ်ကတၢၢ် လၢတၢ်ခံးကျါၣ် အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်ခံးကျါလီၤ’’ (း၁၈) ႉ ပနၢ်ဟူဘၣ်‚ ပကလၢၢ်ဘၣ် ဒီးပကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဃုာ်ဒီး ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တမ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤဒံးဘၣ်ႉ အ၀ဲအတၢ်သးအုး အဆါအံၤ စၢဃာ်အသးဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤႉ ‘‘ယွၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤအကစၢ်ဧၢၣ် ယကိးထီၣ်လၢနမဲာ်ညါလီၤႉ မ်ယတၢ်ထုကဖၣ် ဟဲလၢ နမဲာ်ညါတက့ၢ်ႉ ဒိးနနၢ်လၢ ယဃ့ကညးတၢ်တက့ၢ်’’ (း၁-၂‚ ကွၢ် ၉‚၁၃) ႉ တၢ်၀ံတၢ်ယိးလၢအဃၢ ဟဲဒီးတၢ်မၤလ့ၤခီၣ်ကါတဖၣ် ဒ်တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ် ဒီးကသံၣ် ကသီ တၢ်ကဟုကယာ် ကလိၣ်၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တဘၣ်ညိကွံာ် တၢ်မုၢ်လၢ် လၢကစၢ်ယွၤအပူၤနီတစုတဂ့ၤႉ