သၣ်မံယီၤဖိလၢအဘၣ်အၢ ဆ့ၣ်နီၤဂၢၢ်တပၢၢ်လၢ ဟံၣ်ဒါဒီးကွၢ်စူၣ်ယၤ ဘရၣ်ဘရၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဆိးဒီးအဒီပုၢ်၀ဲၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်သိလ့ၣ်အလီၢ် ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤလၢအဟဲလၢယအိၣ်တဖၣ် မၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးကညီၤ‚ ယပာ်တ့ၢ် သၣ်မံယီၤအဆၣ်လၢ ပှၤခိးတၢ်ဖိအစုပူၤ ဒ်သိးကဒုးအီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဆၣ်ကိးနံၤဒီး မၤပှဲၤက့ၤတၢ်အဆၣ်တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲတၢ်အံၤလၢာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဟဲတုၤ ဖဲပှၤခိးတၢ်ဖိအံၤ ဟးထီၣ်ဒီးလဲၤမၤတၢ်ဆူ တၢ်လီၢ်အဂုၤအဂၤတခါန့ၣ်လီၤႉ ယတဲထီၣ်လၢ ‘‘ကစၢ်ဧၢ သၣ်မံယီၤဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢ နတ့လီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံသးစူၤ မၤပှဲၤက့ၤတၢ်လီၢ်အံၤလၢ ပှၤတဂၤဂၤလၢ ယနာ်န့ၢ်တၢ်လၢကဒုးအီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဆၣ်တက့ၢ်’’ႉ ဘၣ်ဆၣ် ယကမၢကမၣ်လၢ မ့ၢ်တၢ်ဃ့ကညးတၢ်ဒ်သိးအံၤ ဘၣ်ကမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်ဧါလီၤႉ တၢ်လၢအလီၤတံၢ် မ့ၢ်အ၀ဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်အံၤဆူ ယကဒိ ကနၣ်တၢ်အံၤ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ‘သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး လၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢ သုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်’ (ဖံလံး ၄း၆) ႉ ပအိၣ်ဒီး ပပၢ်တဂၤလၢ အအဲၣ်ပှၤကွံပှၤ‚ ဒီးအသးအိၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကဟဲစိာ် တၢ်ကိးမံၤဆူအအိၣ်‚ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ တၢ်လၢအဖျါလၢအတကါဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဟါအ၀ဲန့ၣ်‚ သးပှၢ်တဂၤလၢ အကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်လၢအမၤတၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤအပူၤ လၢအါနံၣ်အါလါ ဟဲသုးဘူးအသးဆူယအိၣ်လီၤႉ တချုးလၢ ယတဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ‚ သးပှၢ်လၢအသးအိၣ်တၢ်တဂၤအံၤတဲထီၣ်လၢ ‘‘မ့ၢ်လၢပှၤခိး တၢ်ဖိတအိၣ်လၢၤ ဖဲအံၤအဃိ‚ အခဲအံၤယဒုးအီၣ်န့ၢ်သၣ်မံယီၤဖိတဖၣ်အဆၣ်သ့လီၤ’’ႉ
နီၢ်နီၢ်တခီ‚ တၢ်လၢအကီကဲၣ်ဆိး မ့တမ့ၢ် အကါတဒိၣ်ကဲၣ်ဆိးလၢ ပတဲ ကစၢ်ယွၤတသ့၀ဲန့ၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ပတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ နီၢ်တဂၤဂ့ၤ ဒီးလၢအကါ ဒိၣ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအ၀ဲအသးအိၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မ်ပကအးလီၤတၢ်ကိးမံၤ ဆူအ၀ဲအတၢ်ကဟုကယာ်တၢ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်ႉ