ဖဲယဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်ကိးအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးကမၤတၢ် လၢခံတပတီၢ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ၀ံၤ‚ မဲး (ခ) ဒီး နံၣ်နၣ် ပာ်လီၤသးလၢကသုးအသးဆူ ခူဒိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤလၢ ၀့ၢ်အပူၤအံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်လၢ ကမၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲ အ၀ဲသ့ၣ် ပရၤဟံၣ်အိၣ်ကလီတဖျၢၣ်ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ံၤ‚ ဖဲန့ၣ် ကလံၤမုၢ်ဟဲလီၤလီၤႉ မး (ခ) ကွဲးလီၤလံာ်ဆူ ယအိၣ် လၢ ‘‘ပအိၣ်ဒီးတၢ်လၢပကမၤကမၣ်ဘၣ်တမံၤလၢ တဂီၤအံၤ န့ၣ်လီၤႉ ကလံၤသ၀ံးလၢအဆူၣ် ဟဲခီဖျိဘၣ်ကၠဲးဖၢၣ်စၢၣ်အ၀့ၢ်‚ ဟံးထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢ ပဘှီဂ့ၤထီၣ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ’’ႉ
ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပၢၤအီၤတန့ၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်ထဲလၢအမၤ ကမၣ်ပှၤဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ ပသးသမူအပူၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ် တလီၤမၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်သ့ထံၣ် ကစၢ်ယွၤအံၤ‚ မ့ၢ်နီၣ်၀ံာ်ခံတဖၣ်လၢပှၤလၢအထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်တတၢာ်တနါန့ၣ်လီၤႉ
မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်၀ီၤအတၢ်တတၢၣ်တနါလၢ စီၤယိၤဘးအသးသမူ‚ ဟဲစိာ် တၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဒီး တၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢအဖိတဖၣ် (ယိၤဘး ၁း၁၉) အံၤ မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ အဒုးဖုးသံပျီၢ်သံ တၢ်လၢအ၀ဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ‚ ပှၤသၢဂၤ ဟဲစိာ်တၢ်ကစီၣ်လၢအအၢတဖၣ် (း၁၃-၁၇) လီၤႉ
လၢတနံၤဂ့ၤတနံၤဂ့ၤအဖီခိၣ်‚ ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်အီၣ်အမူးဆူ တၢ်သးအုး‚ တၢ်မၤတၢ်သးဖှံအမူးဆူ တၢ်သံတၢ်ပှၢ်‚ ဒီး တၢ်လၢအတၤတၢ်ဆူ သးသမူ အဂုၤအဂၤတဖၣ်လီၤႉ
ပသးသမူတဖၣ် ဖုၣ်ဒီးလဲၤပူၤကွံာ်ခ@မးဆူ တၢ်လီၤပှီၢ်လၢ ကျိၣ်စ့လၢ တၢ် ဘၣ်ထွဲလၢ နီၢ်ခိသး ဒီးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် အစိဒိၣ် ကမီၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ကလံၤမုၢ်တဖျၢၣ်ဂ့ၤတဖျၢၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မူတ့ၢ်ဘၣ်ဒံးလၢ သးသမူ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ် တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအဒုးကဲထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကစံးတၢ် ဒ်စီၤယိၤဘးဒီး ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢ‚ ‘‘မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်’’ (း၂၁) ႉ