,0:tJvJ(e) qUxUOvUrhOtlxlOvU tqJ;uyD:ql wIvdPuGJtysDtzDvP< ‘ftrhIu½lIzdw*:vUu½lI vUtxD’gwIwzkvU wI’dzsUO’dtwIvdPuGJe>OvD:. t0JtrJPcsH uGI’OwIql zsUO’d< 0H:t0JChIozSdqlwItoeUOvU tcH;olvU wIvdPuGJysDusHPEkPqlu&UIwI’lOvUtbOwIu;wHPvUx;oGJtyl:e>OvD:.
0H:tvDIcHe:t0Je>O< ,[hOvD:tD: xHckOudIvdOtbdOzdwbdOql t0JttdOvD:. ,oHuGItD: =rhIeuvUIbO wIbOvdPbOp;upD’D{g+ ‘D; t0J ‘H;’l;tzHegcdOvD:. ‘D;wJxDO0JvU ==,wH:oud;wzO rhIud;oBwDxDOvU ,vJ:bl;vH’D; u&UIwI’lOtCd< ,wlIbOwIupS:0JwpJ;e>OvD:++.
u½lIzdwzO rhI[l;*J:vUtvD:bObO zJtvdPuGJoud;uwDItH: rhIwIvUt*h:uwUIe>OvD:. tJvJ(e) [;qSJ;tD:oh0J twIbO’dbOxH;tH:< zJvUtu½lIzdtusgw*:< rhIud;vUtuvkIz;’dO ‘f’k;yvDItD:vU t0JtdObl; ‘D;u&UIvHe>OvD:.
vHPpDqSH’k;ohOeDOxDOyS:vU u&UzdvUwItdOzSdOtyl:wzO rhIuhI*D: wzOvU ubOr:oud;wIwyl:CD’D; uGIxGJvdPoud;o; ‘fu½lIzdwzktod; e>OvD:. yS:wIrUzdpD:yDvl; pH;bOyS:vU< upI,G:u[ku,PyS:vU rhIybO xGJvdPoud;yo;’fvJO< rhIvUwI[l;wI*J:vU yS:w*:r:bO’dwIoh qlu&U u&d’DwcgvU yS:plIuh:ePuh:wIwzO (uvD; 3;13-14)e>OvD:. zJvUy0Jud;*: yrhIzd;CPwIcGJ;wI,P ‘fod;ur:wIchwIyS:vU eDIw*:bOw*:pkPpkP< vkIxDOo; vUvUySJ:ySJ:vU o;wzsUOCD’D; wIClwIzd;e>O’D; wItdOzSdOtH: uzDxDOoOxDOe>OvD: (;15).
pD:yDvl;eJOvdtyS:z;vHPzdwzO ‘fod;uysJ =c&HPtuvkIuxgtdOqd; vUokyl: (t0JohO) xl;xl;wD:wD:vU wIulOohulObOcJvUPtyl: ‘D;odOvdvdP (ok)o;’D; oqOxDOvdP (ok) cHvUxgpH;xDOyMwU:’D;wIo;0HO’D;wItkO bOC;’D; o;e>O’D;o;0HOxDO,G:< tdO’D;wIbsK;wIzSdOvU(ok)o;uHIyl:wuhI+ (;16)e>OvD:. vUusJ’ftH: yuxk;e>I’D; ‘Dw’UvdPo;u’Ju’J cDzsdwItJOwIuGH’D; wIo;wDvUwI&hvdPrkPvdP< wIplIwI’D; wIpH;xDOyMwU:,G:vU o;vUtoh pH;bsK;wIwzOvD:. rfytdO’D;wI*HIqlObgqlOoud;wuhI.