တၢ်ယီၤထီၣ်သီအကလံၤသီၣ်၀ီၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤဆှံထီၣ်ကဆှီထီၣ်တၢ်ဒီး ပှၤလၢအလဲၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ‚ ယမါအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤႉ တၢ်ဃံတၢ်လၤလၢ ပအိၣ်သကိးဘၣ်တပူၤဃီအံၤ ကကဲထီၣ်တၢ်လီၤသးအုး‚ ဖဲ ယထံၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢတဘၣ် နုာ်လီၤတဂ့ၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယထိၣ်လီၤယခိၣ်လၢ ကျဲလၢအကမၣ်လၢတၢ်လဲၤအပူၤ ဒီး ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်ပနီၣ်ဒီး ယတရၠာစးံးက့ၤခ@ခ@လီၤႉ ဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ‚ ဖဲလၢ ယမ့ၢ်လဲၤကပာ်ကွံာ်တၢ်ဒုးပလီၢ်အတၢ်ပနီၣ် ဒီး လဲၤတၢ်လၢကျဲလၢအကမၣ်အဃိ‚ တၢ်အံၤကမၤဆါတၢ်လၢ ယမါ‚ ယနီၢ်ကစၢ် ဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်လၢ လံာ်ယၤကိာ်န့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်အတယၢၢ်လၢ တၢ်မၤကျိၤကျဲလၢ အဘှီဘၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ပှၤလၢပကျါ တအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤလၢကကဟုကယာ်ပှၤလၢ ပတၢ်လဲၤကျဲ‚ ပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ‚ တၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်‚ တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတဖၣ်လၢ ကကဲထီၣ်တၢ်မၤဆါတၢ်ဒီး ဃၣ်က့ၤပသးန့ၣ် ဘၣ်ဧါႉ ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ ကမၤဆါတၢ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် ဆူ ပှၤဂုၤ ပှၤဂၤ‚ လိၣ်လၢကဃၣ်က့ၤပှၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
လံာ်ယၤကိာ် ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အလုၢ်အပရၤအိၣ်၀ဲလၢ တၢ်မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ တၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ ‘‘ပှၤလၢအဘိးဃၣ်က့ၤ ပှၤမၤ တၢ်ဒဲးဘးလၢ အကျဲကမၣ်ႉႉႉ မ့ၢ်အအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤတဂၤအသးလၢတၢ်သံအပူၤ‚ ဒီး မၤပူၤမၤဖျဲးတၢ်ဒဲးဘးအါမး’’ (၅း၂၀) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဃၣ်လိၤက့ၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်သးကညီၤန့ၣ်လီၤႉ မ်ပတၢ်အဲၣ်ဒီး တၢ်သးအိၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၤ လၢ ပှၤဂုၤပှၤဂၤန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဘၣ်တဲဘၣ်တၢ်ဒီး မၤတၢ်လၢ ကျဲတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤစူးကါပှၤ ဒ်သိး ‘‘တၢ်ကဘိးဃၣ်က့ၤပှၤဂုၤပှၤဂၤ’’ (း၁၉) န့ၣ်တက့ၢ်ႉ