ခွါလိၣ်ဘိဖိ အဲလ်ဒံၢ်‚ အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤလၢ တၢ်ဖီၣ်ညၣ်အဒဲတဖျၢၣ်‚ ဖျိးတုၤ ကံၣ်လိၣ် မံၣ်တၣ် ၁၂၅ (၇၈ မံးလာ်ဃၣ်ဃၣ်) လၢ ကီၢ်အ့ၢ်ဒိၢ်နံ့ှှၣ်‚ စူၣ်လၣ်၀ၣ်စံၣ်အကီး‚ ဒီး ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်ဟဲအူဘၣ်အဒဲလၢ အစၢဃာ်၀ဲ ဒီးအူစိာ်ကွံာ် ဆူပီၣ်လဲၣ် ပူၤန့ၣ်လီၤႉအဲလ်ဒံၢ် လီၤထွံလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤ ၄၇ သီလီၤႉ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲအကိးကဘီတဘ့ၣ်ဘ့ၣ် လၢတၢ်မၤစၢၤ‚ အ၀ဲမၤကပီၤထီၣ် အမ့ၣ်အူဒၢဆူ တၢ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ် ပှၤကဘီဖိ တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအမၤ၀ဲအံၤ ကဲထီၣ်ထဲ တၢ်သးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤႉ ကဘီလၢ အလဲၤခီဂာ်ခွါလိၣ်ဘိလၢအလီၤဘဲတဂၤ အိၣ်အဘ့ၣ်အဆံ ဃၣ်ဃၣ် တချုးလၢ အ၀ဲဒိးန့ၢ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဒိအတဲာ်တခါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ‘ပှၤသ့လံာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သိတဂၤ (လူၤကၣ် ၁၀း၂၅) လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤတဂၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးပူၤဖျဲးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤခံဂၤလၢ အမ့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဒီး ပှၤလ့ၤ၀ံဖိထံၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤအံၤ‚ ဖဲအလဲၤဘၣ်လၢကျဲအံၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤအံၤအလီၢ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ်‚ လဲၤဆူကျဲအ၀ၢ်ဘးခီ’ (း၃၁-၃၂) လီၤႉ ပတဘၣ်တၢ်တဲဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ဘၣ်မနုၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ခံဂၤလိာ်မ့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်နၢ်ဒီး နၢမုာ်လိာ်သးဒီး ကစၢ်ယွၤ အတၢ် သိၣ်တၢ်သီလၢ ကဘၣ်အဲၣ်ပှၤလၢအဃၢၤ (၃ မိၤ ၁၉း၁၇-၁၈) လီၤႉ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ် ကဆိကမိၣ်လၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ် ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တအဲၣ်ဒိး ခီပတာ်ကွံာ် ယူဒၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ထိးဘူးတၢ်သံစိၣ်တဖၣ်‚ ကဒုးကဲထီၣ်တၢ်လၢ အတကဆှီဒီးမၤက့ၤတၢ်လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤတသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ် ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံဖိတဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်ထံၣ်ဆံး အီၤလၢ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်တခီ‚ မၤတၢ်လၢအဂ့ၤအ၀ါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲထံၣ်ပှၤအံၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤလၢ အလိၣ်တၢ်မၤစၢၤဒီးလၢ တၢ်အဲၣ်လီၤသးတအိၣ်အပူၤ‚ ကွၢ်ထွဲပှၤအံၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဘိၣ်ဘံထီၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤလိာ်လၢ ပှၤလၢအပိာ်အခံတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မၤဒ်န့ၣ်အသိး (လူၤကၣ် ၁၀း၃၇) လီၤႉ မ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤပှၤ သးလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ကဟ့ၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကတုၤအိၣ်တၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤဂုၤပှၤဂၤန့ၣ်တက့ၢ်ႉ