မ့ထဲးစ် ပၢၢ်ထီၣ် လၢလီၢ်မံၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်ခိၣ်ဆါနးနးကျံၤကျံၤဒီး ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢခိၣ်ဆါ သတူၢ်ကလၢာ် အိၣ်ထီၣ်ကဒီးလံဧါန့ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲအဟးထီၣ်လၢလီၢ်မံခး‚ အ၀ဲ လီၤ တကူၢ်လီၤႉ ဖဲအလဲၤဒုးနဲၣ်အသးလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်‚ ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တဖၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ လၢ အ၀ဲဘၣ်ကလံၤကျီန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဒိးယါဘျါအသးလွံၢ်လါ၀ံၤ‚ အ၀ဲကိညၢ်ထီၣ် လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဆူတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤ ဘၣ်ဆၣ် ဟးထီၣ်ဟးလီၤတခီ အထူၣ်အပျၢ်ဆါဒံး၀ဲလီၤႉ တလီၢ်လီၢ်‚ အ၀ဲဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်သးဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်လၢ လံာ်ယိၤဘးန့ၣ်လီၤႉ
စီၤယိၤဘးလီၤမၢ်ကွံာ်လၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးအဖိတဖၣ် လၢတနံၤဃီ လီၤႉလၢတၢ်ကစီၣ်လီၤပျံၤလီၤဖုး အခါဒၣ်လဲာ် အဆိကတၢၢ် အ၀ဲကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤဒဲး အဂံၢ်ထံးအဃိန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ် တုၤဒၣ်လဲာ် လၢ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအကတီၢ် (ယိၤဘး ၁း၂၁) န့ၣ်လီၤႉ ပကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်၀ဲကျၢၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ လဲၤခီဖျိဘၣ်ဒံးစ့ၢ်ကီး တၢ်သး ဟးဂီၤ လီၤႉ ဖဲလၢအလီၤမၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@၀ံၤ (၂း၇) ႉ အ၀ဲဆိၣ်မုၢ်နံၤလၢ အဟဲ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် (၃း၁) လီၤႉ အ၀ဲတဲဖျါထီၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တီတီလိၤလိၤလၢ အတံၤသကိး ဒီးကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲတူၢ်လိာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၤဒီးတၢ်အၢခံမံၤလိာ် လၢအဟဲလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် (၁၃း၁၅‚ ၁၉း၂၅-၂၇) န့ၣ်လီၤႉ
လၢပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အပူၤ‚ ပ၀ဲစ့ၢ်ကီးပကထံၣ်လီၤပသးလၢ ပအိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်သးဟးဂီၤဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်အဘၢၣ်စၢၤ‚ တၢ်သးဒ့ဒီ ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ တအဲၣ်ဒိးလၢ ပကပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်လၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်အံၤအလီၢ်‚ အ၀ဲကွဲမုာ်ပှၤလၢ ကဟဲဆူအအိၣ် ဃုာ်ဒီး ပတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢ တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အပူၤ ဒၣ်ကယၢာ်‚ ပနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ သ့၀ဲလၢ အကလုၢ်တီ၀ဲထီဘိန့ၣ်လီၤႉ