rhI,tdO’D;wIbO’dbOxH; zJ 1992 eHOtcg< ,wlIbO wIqg,HPqgxU vU,csUCH< ,zHxHcdO’D;,udPe>OvD:. zJwIqge;e;uvJP’D; wIo;[;*D: t’dOuwUItuwDI< wItH:wnD0JxDbd vU,uePupIrhI*h:< ,u pH;xDOyMwU:,G:rhI*h:e>ObOvD:. bOqO zJwIr:to;wzO wk:,wlIwe>IvU:bOe>O ,G:tdO’D;,:xDbdtH: r:rkPxDOuh:,:vD:. t0J’k;qlOxDOuh: ,*HI,bg< ‘D;r:vD:wHIuh:,:vUt0JtwI*h:wI0gwzO wqDwvJo;eDwbsDbO< twIpdwIurD:wzOe>O wtdO’D;wItxdOt’G;bO< ‘D;tv:uyD:wzO tdO*UIusU:0JxDbd e>OvD:. ‘D;zJ,tdO’D; wIo;’h’D vU,upItyl:e>O< ,bOwI[hOqlOxDOuh: ,wIplIwIeP cDzsd pD:½S:’&;< pD:rh:½S;< ‘D;pD:{bh:’eud:wzO twIeP usU:rkq|e>OvD:. t0JohO blOxDObgxDO,G: ‘D;eP0JvUtupItdO’D;tD:< zJzsgvUwIrkIvIwtdObO tuwDI’OvJPvD:.
zJpD:y:ebl:u;eYpI r:ysH:t0JohO< t0JohO rhIwCO,H:uGHPto; vU tupItrhItwD ‘D;blOxDObgxDOtwI*D:xlbOe>O uwhIvD:t0JohOql rhOtlzOuyl:e>O (‘: 3;13-15)< yS:oU*:tH: ‘k;zsgxDOtwIplIwIePvU ttdO’D;o;’l’D; wIePusU:rkq|e>OvD:. ,G:rhIwr:yl:zsJ; t0JohOvU wIuD wIcJ tcJtH: bOqO (;18)< tupIe>OMuU;uUuDO0J’D; t0JohOtwI blOxDObgxDOvD:e>O to;w’h’D0JeDwbsDbO (;17). ‘D;zJt0JohO vdObOtD:tcg upI,G:wyPwhIxJ t0JohObO. ,G:tdO’D;t0JohO ‘D;’D’OtD:vU rhOtlzOuyl:e>OvD: (;24-25).
y0JphIuD; ,G:wyPwhIyS:bO. t0JtdO’D;yS: vUwIr:uGIwzOtyl:< wIr:uGI vUtr:[;*D:wIoh ‘fpDy:ebl:u;e>pItrhOtlzOuyl:tod;e>OvD:. ywIwlIbOcDObOohOwzO rhIwuwUI0J zJttH:wuy:bOqO< upI,G:e>O xDbdurhIwI’dOeDIeDI< yePe>Ioh’D; *h:0J’Oe>OvD:. yoe>:yo;vU ,G:twItdO’D;yS:xDbde>OvD:.