ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Elisa Morgan

တၢ်နာ်လၢအဟဲကြပုၢ်ထီၣ်

လၢတၢ်ဖီၣ်လိာ်သးစုၢ် ဆ့ကၤလၢ ကလဲၤထီၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယလံၤခွါတီၤဘျီကၠိဖိတဂၤၣ်လီၤႉ ယပာ်လီၤသးကျၢၤမုဆှု ဒ်သိးယကမၤကဲထီၣ် အ၀ဲအတၢ်သးဖှံဆူ တၢ်သးခုန့ၣ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်ယဲ ခီဖံၣ်အခွးတဖျၢၣ်လၢအကပၤ တၢ်ကွဲးလီၤလၢၣ်လီၤႉ ‘အံသၣ်ဆၢကမှံဒံလၢ တၢ်ဖှံလီၤဘၢလီၤလၢ ကိၣ်အဖီခိၣ်’ အခီပညီ တုၤသိးဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ‚ တၢ်ကြပ့ၢ်ထီၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ယတၢ်မၤအကျိၤကျဲ ဒ်ယမ့ၢ်အ၀ဲအဖံတဂၤန့ၣ်ၢ်တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်ပရၠာစးၢခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဆူ အဖိလၢနီၢ်သး စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်‚ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ် အ၀ဲအတၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်ၣ်လီၤႉပိာ်မုၣ်တဖၣ်အံၤ မူထွဲလၢအနာ်၀ဲလၢကျဲတဘိလၢ စီၤတံၤမသ့း ကဲထီၣ်ဘၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ နီၢ်လိၤအ့ၣ်ဒီး နီၢ်အူၤနံက့ၤ အဲၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ် စီၤတံၤမသ့း ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤပဲှၤတၢ်လၢ အ၀ဲလိၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢ အဖျါဆှံဆှံတခီၢ်တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး နဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆူ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တၢ်အိၣ်မူလၢ အအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အပူၤ ဒ်ဂံၢ်ထံးလၢ တၢ်နာ်လၢ စီၤတံၤမသ့းကမူ၀ဲလၢခံန့ၣ်လီၤႉ
ယတၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ်ဖံတဂၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၢ်တၢ်အံၤ‚ ကစၢ်ယွၤ ကိးယၤလၢ အကတီၢ်တဖၣ်လၢ ယကကြပ့ၢ်ထီၣ် ဖဲယနီၤဟ့ၣ်ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ စံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤ လၢ ဆီညၣ်အကိၢ်လိၣ်အဂီၢ်‚ ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ…

တၢ်ပရၠာစးၢတဖၣ်လၢ အနဲၣ်တၢ်ကဟုကယာ်

အပူၤကွံာ်ဆံဖှိၣ်နံၣ်တဖၣ်အခါ‚ ဒီးကထၢၣ်ကၠဲရၠာစးံၣ်မီထိၣ် ထံၣ်န့ၢ် တၢ်စိကမီၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကဟုကယာ်အလံာ်ပရၠာစးၢတဘ့ၣ်အပူၤလီၤႉ လၢအတၢ်ဃုထံအပူၤ‚ ထံၣ်န့ၢ်၀ဲလၢ တၢ်ဆှၢလီၤလံာ်ပရၠာစးၢဖိတဘ့ၣ်လၢ အပာ်ဖျါတၢ်ကဟုကယာ်ဆူပှၤဆါလၢ အစံၣ်လီၤတၢ်ဆါဟံၣ်လၢ အကူၣ်မၤသံလီၤသး ဖဲမီကိာ်ဒံးအခါတဖၣ်န့ၣ်‚ မၤစှၤလီၤတၢ်ဆါကဲထီၣ်ကဒါက့ၤအနီၢ်ဂံၢ်တ၀ာ်ညါလီၤႉ
ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ‚ ပှၤကဟုကယာ်ပှၤဆါတဖၣ်ထံၣ်န့ၢ် တၢ်စိကမီၤ ဒ်သိးအံၤ ဖဲအဆှၢန့ၢ်တၢ်ကဟုကယာ်လံာ်ကွဲးမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ တၢ်ကဟုကယာ်ခးဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်တၢ် ကွၢ်ထွဲက့ၤ အတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပှၤသးလီၤဘှါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်အခါလီၤႉ
လံာ် ၂၁ ဘ့ၣ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤတဖၣ်န့ၣ်‚ နီၢ်နီၢ်တခီ မ့ၢ်လံာ်တၢ်ပရၠာစးၢ‚ ကစၢ် အပျဲၢ်တဖၣ် အတၢ်ကွဲး၀ဲဆူ နံၣ်ကယၤတၢပှၤခရၠာစးံာ်ဖိတဖၣ်လၢ အဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကလုာ်ကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ စီၤပီလူး‚ စီၤယၤကိာ် ဒီးစီၤယိၤဟၣ် တဖၣ် ကွဲးတၢ်ပရၠာစးၢ ဒ်သိးက့ှှဲပၠး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အဂ့ၢ်‚ ဒီးကဘၣ်ဃ့ၣ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဂံာ်ဂူာ်လိာ်သးအဂ့ၢ်တဖၣ်ဒီး သူၣ်ထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်လီၤႉ
တၢ်မၢဖိစီၤပ့းတ့ှူး ကွဲးန့ၢ်လံာ်တၢ်ပရၠာစးၢ‚ လီၤလီၤဆီဆီဆူ ပှၤခရၠာစးံာ်ဖိလၢ အဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးလၢ ၀့ၢ်ရၠာစးိမ့ၤအစီၤပၤနံရၠာစးိၣ်လီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူး မၤသ့ၣ်နီၣ်အီၤ လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး အလုၢ်အပရၤဒၣ်၀ဲနီၢ်နီၢ်လၢ ယွၤအဂီၢ်‚ ပာ်ဖျါန့ၢ်အီၤ…

တၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ပှၤသၢနံၣ်ဖိဒၣ်လဲမဲး (ခ) မၤလိန့ၢ်တၢ်ပီၢ်ထံ‚ ဖဲအလီၤတဲာ်လၢ ထံပူၤလီၢ်လံၤလၢ အယိာ် ပ့ၣ် ၄၀ တပူၤ‚ တၢ်ဒူၣ်ဃးလၢလၢၢ်လၢ အဖုအဟံၣ်လီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ ဒၣ်လဲ ပၢၤအသး ဒ်သိးကထီၣ်ဖီလၢထံလၢ အအိၣ်အပ့ၣ် ၁၀ အမဲာ်ဖံးခိၣ် တုၤအပၢ်ဟဲစံၣ်လီၤ ဒီး မၤပူၤဖျဲးအီၤတစုန့ၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအမၤပူၤမၤဖျဲးတၢ်တဖၣ် စဲၤလီၤပျံၤလၢ ကထုးထီၣ် ဖိသၣ်အံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပၢ်အံၤတခီအသးကိၢ်လၢ အဖိခွါအဃိ စွါလီၤလၢလၢၢ်လၢ အဘ@တဖၣ် အကပၤ‚ ဒီးစံၣ်လီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
အိ‚ တၢ်အံၤမ့ၢ်ပၢ်တဂၤအတၢ်အဲၣ်လီၤမးလဲၣ်ႉ အိ‚ တၢ်အံၤကယိာ်ထဲလဲၣ် ထဲလဲၣ်‚ ပကစံၣ်လီၤလၢ ပဖိတဖၣ်အဂီၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ
ဖဲပှၤတၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ် ကွဲးလံာ်ဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢပျၢၤ‚ လၢအဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤ ဒ်သိးကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ကပာ်လီၤခီၣ်တဃာ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်‚ ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မၤကဒံကဒါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအကမၣ်‚ အ၀ဲမၤထီထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်ကပၢၤဃာ် တၢ်အိၣ်မူတမံၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ ‘‘ကွၢ်တက့ၢ်ႉ ပၢ်ဟ့ၣ်လံပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်လဲၣ်
ဒ်လဲၣ်‚ လၢတၢ်ကကိးပှၤလၢ ယွၤအဖိန့ၣ်လီၤႉ…

သုးကွံာ်ထုးကွံာ် တၢ်လၢအနုာ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ်တၢ်

တမ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်ဖဲမုၢ်ဂီၤထီၣ်သီ‚ ဖဲယ၀ၤဆၢထၢၣ်လၢလီၢ်မံဒီးလဲၤနုာ်ဆူ ဖၣ်ကပူၤ န့ၣ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကပီၤသံကပီၤသံဒီး ယကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲအတၢ်ဟူး တၢ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤႉ ၀ံၤယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ မဟါတဂီၤ‚ ယကိးပသူထီၣ် ဖဲယထံၣ် ဘၣ် ‘‘တၢ်နုာ်ဆူၣ်ပျိဆူၣ်’’တမံၤလၢပဖၣ်ကပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကျိာ်ထံလၢတၢ်နုာ်ဆူၣ် ပျိဆူၣ်‚ တၢ်အစွါတမံၤလၢတလီၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး လၢအခီၣ်အိၣ်ဃုဘိန့ၣ်လီၤႉ ယ၀ၤ သ့ၣ်ညါလၢ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဃိ‚ အ၀ဲဟဲဒီးသုးကွံာ် တၢ်အံၤတကီၢ်ခါန့ၣ်လီၤႉ တဂီၤအံၤစ့ၢ်ကီး‚ အ၀ဲပၢၢ်ထီၣ်ဆိဆိ ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ် ပဖၣ်ကပူၤလၢတၢ်ဖိဃၢ်အံၤ မ့ၢ်အိၣ်တအိၣ်အဃိ‚ ယကနုာ်လီၤဒီး ဖီဘၣ်မၤလၢတၢ်တသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အိႉႉႉအ၀ဲမ့ၢ်ပိာ်ခွါလၢအဂ့ၤ’’ လီၤႉ
ယ၀ၤသးဘိဖုသံနီၣ်ဒီးယၤလၢ လီၢ်မံဘၣ်ဆၣ်‚ လၢအသးပူၤတခီ တ့ၢ်နုာ်ဆိယတၢ်လိၣ်တချုးလၢအဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢယဂီၢ်‚ အ၀ဲအတၢ် ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အ့းဖ့းစူူး ၅း၂၅ လၢအမ့ၢ် ‘‘ပိာ်ခွါသ့ၣ်ဧၢ‚ အဲၣ်သုမါ ဒ်ခရၠာစးံာ်အဲၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးလၢ အဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး လဲၤကဒီးဆူညါလၢ ‘‘ပိာ်ခွါတဖၣ် ဂ့ၤအဲၣ်အမါဒၣ်၀ဲဒ်အအဲၣ် အနီၢ်ခိ ဒၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ’’ (း၂၈) ႉ စီၤပီလူးထိၣ်သBတီၤ…

တၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံလၢတၢ်ကွၢ်ကီဒၢး

ပှၤလၢအလဲၤဟးကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ်‚ ထီၣ်ဘၣ်ဃီသွါ ၂၅၉ သွါ ဒ်သိးကတုၤဘၣ်ဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခိၣ်ဒုးဖျၢၣ်သလၢၣ်လၢ ၀့ၢ်လိဒိၣ်‚ စ့းဖီလ်ကသံၣ်ြဒဲၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်အံၤ မ့ၢ် ‘‘တၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံလၢ တၢ်ကွၢ်ကီဒၢး’’ န့ၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်တုၤဖဲအံၤဒီး တၢ်ကလုၢ်လၢ ကတိၤကသွံကသွါတၢ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်နၢ်ဟူအီၤသ့ လၢပှၤအဂၤတဂၤ လၢအအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အံၤတတီၤတီၤ‚ ဒီးတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢအယိာ် ဒီးလဲၢ်လၢအစီၤစုၤ ပ့ၣ်လၢအကယၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤအ့ၣ်ကၠံနယၢၣ်တဖၣ် စံးလၢ တၢ်အံၤ မ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခိၣ်ဖျၢၣ်သလၢၣ်လၢ အက့ၢ်အဂီၤက၀ီၤအဃိ‚ တၢ်အသီၣ်ကပၢၤဒီး တၢ်နၢ်ဟူကသွံဒံတၢ်သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကနၢ်ဟူ ပတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ ဖဲပတူၢ်ဘၣ်တၢ် ထဲလဲၣ်န့ၣ်ဧါႉ ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤအဆၢဒိၣ်တဖၣ် ပှဲၤ၀ဲဒီး တၢ်အုၣ်သးလၢ ကစၢ်ယွၤ နၢ်ဟူ ပတၢ်ကိးထီၣ်အီၤ‚ ပကိးပသူထီၣ်‚ ပတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ် ကသွံဒံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤဒၤ၀ံးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ‘‘တုၤယဘၣ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး ယကိးထီၣ်ယွၤဒီး ယဃ့ကညးတၢ်လၢ ယကစၢ်လီၤ’’ (စံး ၁၈း၆) ႉ တဘျီဘၣ်တဘျီအ၀ဲဒီး ပှၤကွဲးထါ အဂုၤအဂၤတဖၣ်…

ဒိၣ်ထီၣ် အလၢအပှဲၤ

ယလံၤခွါဖိ ဃ့ၢ်ဆူ ပှၤဆၢထၢၣ်ရၠာစးဲၣ်လီၤသးလၢ ပှၤကဒိး ရၠာစးိလၢၢ်ခိးစထၢၣ်ဒီး ဆၢထၢၣ်ဃၣ် အချၢ လၢအနီၢ်ထိၣ်လၢအလိၤ မ့ၢ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ အ၀ဲမ့ၢ်ပှၤလၢ အဒိၣ်အလၢအပှဲၤလၢ ကဒိးတၢ်၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲသးခု၀ဲ ဖဲအ၀ဲအခိၣ်တုၤဆူ တၢ်ပနီၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်န့ၣ်အသိး‚ လၢပသးသမူအပူၤ တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အလၢအပှဲၤအံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်လၢ အလိၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ ဖိသၣ်သိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဆူ သိးထီၣ် ယီၢ်တကိး‚ ဆူတၢ်ကဒိးစဲးတၢ်လၢ လံာ်တၢ်ပျဲလၢကနီၣ်သိလ့ၣ်‚ ဆူတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖး ဆူတၢ်ကဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီး ဒ်ယလံၤခွါဖိအသိး ပစူးကါပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ်လၢ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢပကဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအသီတက့တူၢ်အကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖိသၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်အဲၣ် အီၤကွံအီၤ ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤ အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိအပူၤဘၣ်ႉ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖဲ အ၀ဲသ့ၣ် ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဒီး နီၤဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ဆူဟံၣ်ဃီ ဒီးထီၣ်လၢဘူၣ်ဘျီၣ် ဒ်သိးပှၤအဒိၣ်အဂုၤအဂၤ သ့န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢ မုၢ်နံၤအံၤ ခီဖျိတူၢ်လိာ်မုာ်၀ဲ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ‚ ပှၤဆူးပှၤဆါ ဒီးတုၤဒၣ်လဲာ် လၢပှၤဖိဒံဖိသၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ် သၢဘ့ၣ် (မးသဲ‚…

တၢ်ထုကဖၣ် ဒ်ထိၣ်မိၢ်ဟုထိၣ်အဒံၣ်ဖိတဖၣ်

လၢယဖၣ်ကပူၤအချၢ ထိၣ်ရၠာစးီးဘ့ၣ်ဖိတဖၣ် မၤအသွံလၢ ဃိးမဲၢ်ခံလၢ တၢ်လီၤပၢၤတတီၤ လၢဟံၣ်ချၢခိၣ်ဒုးအဖီလာ်လီၤႉ ယကွၢ်မုာ်ဒိၣ်မးလၢ အ၀ဲထၢဖှိၣ်ထီၣ် တပံၢ်တဖၣ်ဒီး ဘှီအသွံ၀ံၤ‚ ဟုအဒံၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကိးဂီၤ‚ ယသမံသမိးကွၢ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးထိၣ်မိၢ်ဖိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ကိးဂီၤစုာ်စုာ်‚ တၢ်လီၤဆီတအိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ထိၣ်ရၠာစးီးဘ့ၣ်အဒံၣ်တဖၣ် တၢ်ဘၣ်ဟုအီၤယံာ်၀ဲ ခံနွံန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်တသူၣ်စူၤသးစူၤဒ်သိးအံၤ တမ့ၢ်တၢ်အသီလၢယဂီၢ်ဘၣ်ႉ ထီဘိယအိၣ် ဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတၢ်လၢ အထီဒါတၢ်ဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်အတၢ်မၤ‚ လီၤလီၤဆီဆီ‚ လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယ၀ၤဒီးယၤ‚ ပဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢ ဘူးကပှဲၤထီၣ် ယဲၢ်နံၣ် ဃၣ်ဃၣ်လၢ ယကလုၢ်ဖိ ပဖိအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပူၤကွံာ်နံၣ်လၢအဆံ‚ ပှၤကွဲးလံာ် ခဲးသရၠာစးံမါ့ှှၢၣ်ကွဲးတၢ်ဒ်အံၤ‚ တၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒီး တၢ်အဒံၣ်တဖၣ်လၢ အတဖးထီၣ် တဘျီဃီ ဖဲတၢ်ဟုအီၤ၀ံၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ
၀ံဃဘးကူာ် ဘၣ်ကနိလိာ်သးဒီး တၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢ ကဒိးန့ၢ် တၢ်အစၢလၢ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ သူၣ်သးသဘံၣ်ဘုၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဘရၣ်အိၣ်ဘှီၣ်ဒီး ဘၤဘူလိၣ် အတၢ်မၤအၢမၤနးတၢ်လၢ ကလံၤထံးယူဒၤအဘီမုၢ်န့ၣ် ၀ံဃဘးကူာ် အၢၣ်လီၤတၢ်လၢ ‘ယကဆၢထၢၣ်လၢပၢၤတၢ်အလီၢ်‚ ဒီးယကပာ်ယသးလၢ…

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢလၢ ကပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်

ဒ်အမ့ၢ်တီၤခၢၣ်သးကၠိဖိတဂၤအသိး‚ တၢ်အဆိကတၢၢ် ဖဲးတရၠာစးံးအၣ်ရၠာစးလဲ စးထီၣ် ကလၢၢ်ဘၣ် လၢကစၢ်ယွၤဃုထၢအီၤ လၢကသ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ လၢခံ‚ ဒ်အမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤလၢအမူတ့ၢ်ဒံးတဂၤလၢ ခိၣ်လၣ်ဘ့ (ခီၣ်လီၣ်ရၠာစးၤဒိၣ်) တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးလၢ တၢ်မၤသံမၤ၀ီတၢ်လၢ တီၤထီကၠိ‚ ဖဲတၢ်လီၢ်လၢကၠိဖိ ၁၃ ဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤသံဒီး ကၠိဖိ ၂၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး‚ လၢအပၣ် ဃုာ်ဒီးအီၤဒီး ဖဲအံၤန့ၣ် ဖဲးတရၠာစးံး စးထီၣ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်စံးဆၢအံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢအဘၣ်တူၢ်တၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢလၢ ကဘျါက့ၤ ဒီတကတီၢ်အပူၤ‚ ဖဲးတရၠာစးံး မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်စဲထီစဲဘူး ဒီးတၢ်သးခၣ်ဒုးအါထီၣ် တၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲလၢ ကဘျါ၀ဲခ@ခ@န့ၣ်လီၤႉ နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ ကစၢ်ယွၤဒုးနဲၣ်တၢ်လၢ ဖဲးတရၠာစးံးအအိၣ် မ့ၢ်တၢ်က ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်ပညိၣ်သးဆူ တၢ်လၢပှၤမၤအၢမၤသီဘၣ်အီၤဒီး ကပညိၣ်အသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤတၢ်လၢအဂီၢ်တခီန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အတၢ်ကတိၤလၢ ထူၣ်စုညါလိၤ လၢပှၤလၢအမၤအၢမၤနးအီၤလၢ ‘‘ပၢ်ဧၢ‚ ပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘးတက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ မ့ၢ်အမၤ၀ဲ ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်‚ တသ့ၣ်ညါဘၣ်’’ (လူၤ ၂၃း၃၄)…

ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢအနံၤကမှံ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဒိတၢ်ဂီၤမူတခါလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်နကကတဲာ်ကတီၤပာ်တၢ်လၢ တၢ်အံၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်ႉ ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၤအံၤ ဖဲ ဘ့ှူးစ်မ့ၣ်ခၠံၣ်ယၣ်နိၣ် အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်‚ လၢအဘၣ်ဒိတၢ်ဂီၤမူ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအလီၢ်‚ ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်‚ လၢတၢ်ဒိလံာ်မးသဲ တၢ်ဂီၤမူန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤအကကွဲၢ်တဖၣ်အကကွဲၢ် ကကွၢ်တၢ်ဂီၤမူအံၤဒီး ကပာ်လီၤအသးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်မၤအဖီခိၣ်အဃိ အ၀ဲဘၣ် တၢ်လုၣ်ဘၢအီၤလၢ မ့ၢ်ကဒိတၢ်ဂီၤလၢခရၠာစးံာ်အလီၢ် ‘‘လၢအဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ’’ န့ၣ်ဒ်လဲၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် အ၀ဲချံးလီၤအခီၣ် ဃ့ထုကဖၣ်ဒီး ဃ့ကညးလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ကမၤတၢ်လၢ အပူၤလၢ‚ တၢ်ဂီၤမူအံၤ ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘ့ှူးစ် ဒိးန့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ လံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤအဆၢဒိၣ် ၁‚ ဖဲပှၤကွဲး လံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤဖှူအဖိခွါ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢ ‘တၢ်သးခုအသိ’ (၁း၉) န့ၣ်လီၤႉတၢ်သးခုဒ်သိးအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်အသးဒီဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပၢ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးခုဒ်သိးအံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢ အသးသမူဒီတစိၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်ဧ့ၤ့ဘံၤ ၁၂း၂ ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး‚ မ့ၢ်လၢ ‘တၢ်သးခု…

ထုကဖၣ်ဒ်ခရၠာစးံာ်အသိး

စ့ကိးဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးမဲာ်သၣ်ခံကပၤလီၤႉ အမဲာ်ညါ တကပၤဘၣ် တၢ်ကိးလၢ ‘‘ခိၣ်ကုတဖၣ်’’
ဒီးလၢပှၤရၠာစးိမ့ၤဖိလၢပျၢၤ အဆၢကတီၢ်ညီနုၢ် တၢ်စူးကါထံကီၢ်တဘ့ၣ် အခိၣ်နၢ်အခိၣ်ကု
အဂီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢအချၢတခီ‚ ဘၣ်တၢ်ကိးလၢ ‘‘တၢ်အမဲာ်သၣ်တဖၣ်‚ ဖျါလၢ အဟဲလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢပှၤအဲကလံးဖိအစ့လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ခ့ယုၢ်တဒုအမဲာ်သၣ်လၢ အတခွ့ထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်စ့တဘ့ၣ်အသိး‚ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် အတၢ်ထုကဖၣ်လၢက့ၤသစ့ၤမနၤ ဖျါလၢ အိၣ်၀ဲ ခံကပၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်ယိာ်ယိာ်လၢ အသးသမူ အပူၤ‚ တချုးဖဲအ၀ဲဒိးတၢ်ပျၤထီလၢ ထူၣ်လိၤအမုၢ်နံၤ‚ အ၀ဲဃ့ထုကဖၣ်လၢ ‘‘ပၢ်ဧၢ‚ မ့ၢ်ဘၣ်နသးဒီး‚ တၢ်လၢလီၤခီအံၤ‚ မ်အလဲၤပူၤကွံာ်လၢယၤတက့ၢ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲဒၣ်ယသးဒၣ်ယဲတမ့ၢ်ဘၣ်‚ မ့ၢ်ဖဲဒၣ်နသးဒၣ်နဲတက့ၢ် (လူၤ ၂၂း၄၂) ႉ ဖဲကစၢ်ခရၠာစးံာ်စံး ‘‘လီၤခီအံၤ မ်အလဲၤပူၤကွံာ်ယၤ‚ မ့ၢ်တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်လၢတၢ်သးတီ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်အနီၢ်တဂၤ အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ‚ လၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်မနုၤ’’န့ၣ်လီၤႉ
၀ံၤ‚ ဖျါလၢအ၀ဲဃၣ်ကွံာ် စ့အဘ့ၣ်အံၤဒီး ဃ့ထုကဖၣ်လၢ ‘ဖဲဒၣ်ယသးဒၣ်ယဲ တမ့ၢ်ဘၣ်’လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအညိကွံာ်အသးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ညိကွံာ်ပသးဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်စးထီၣ်ဖဲပစံး‚ ‘ဘၣ်ဆၣ် ဖဲဒၣ်နသးလီၤကစၢ်ယွၤဧၢ’ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ
တၢ်ထုကဖၣ်ခံခီခံကပၤအံၤ‚…