လါယူၤလံ တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ | သးအတၤသၣ်တဖၣ်

ဖဲလၢနံၣ်တဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ယလဲၤထီၣ်ဘၣ် သရၣ်သမါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဘျီ, ဒီးယသး ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် စူးကါသးအတၤသၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် လၢအတူၢ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ သူဝဲအတၤလၣ်လၢ တၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်န့ၣ်ဒီး ကမျၢၢ်လၢအဟဲတဖၣ်အကျါ ပှၤလၢအကယၤတဖၣ်အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်အကျါတနီၤ (ပထံၣ်ဘၣ်ပှၤတနီၤအတၢ်မၤ ဒီးတနီၤန့ၣ်မၤဝဲလၢတၢ်ခူသူၣ်) စ့ၢ်ကီး ကြၢးတၢ်စံးပတြၢၤအဝဲသ့ၣ် ခီဖျိလၢ အဟ့ၣ်လီၤအတၤလၣ်တဖၣ် လၢတၢ်တူၢ်လိာ်မုာ် ဒီးလၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤ ဒ်အမ့ၢ်- ဆှၢကမျၢၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ, တၢ်ထူကဖၣ်, တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တၤလၣ်အဂၤတဖၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒ်သိး ကသဆၣ်ထီၣ်ကမျၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်, သးစၢ်, သးစၢ်ဒိၣ်တူၢ်ခီၣ်ပှဲၤတဖၣ်, ဒီးပှၤသးပှၢ်တဖၣ် ဖဲပှၤလိၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တဘျီလၢ်လၢ်, မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤအိၣ်အါဂၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးကမၤတၢ်လၢပှၤအဂီၢ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဒီးကျိၤကျဲအကလုာ်ကလုာ်. ကျဲအကျိၤအကွာ်တဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤ ပတၢ်ထံၣ် သးအတၤသၣ်, တၤလၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကတဲာ် ကတီၤန့ၢ်အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် အကလုာ်ကလုာ် ခီဖျိသးအတၤသၣ်, တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ.

၁ပ့းတရူး ၄:၁၀ စံးဘၣ်ပှၤ “ဒ်ပှၤဂ့ၤကွၢ် ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အကလုာ်ကလုာ်အသိးန့ၣ်, အံးက့ၤကွၢ်က့ၤလိာ် သုသး, ဒ်သုန့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တဂၤဒီးတဂၤအသိးန့ၢ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အပူၤ, လံာ်စီဆှံအဆၢတနီၤ (ကွၢ် ရိမ့ၤ ၁၂:၃-၈ ဒီး ၁ ကရံၣ် ၁၂:၂၇-၃၁) လၢအပာ်ဖျါ သးအတၤသၣ်အကျါ, စီၤပ့းတရူး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ် (၁ပ့း၄:၁၀-၁၁) အံၤ လီၤဂာ်ဒီး လံာ်သိၣ်လိနဲၣ်ကျဲ အခီၣ်ထံးလၢအဘၣ်ထွဲဒီး သးအတၤသၣ်အဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်န့ၣ်ဖုၣ်ဖုၣ်ဖိ, ဆှဲဆှဲဖိဒီး မ့ၢ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ, လၢအမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်သးအတၤသၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်အသးအိၣ်ဝဲအသိး ဟ့ၣ်နီၤလီၤဝဲသးအတၤသၣ်တဖၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကရၢကရိဖိတဖၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အနီၢ်ခိအဃိ, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ သးအတၤသၣ်တဖၣ်, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်အကျိၤလၢကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ကဟဲယွၤလီၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်, ဒိၣ်ဝဲလဲၢ်ဝဲဒီး အိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ ကစၢ်ယွၤသူဝဲ ကျိၤကျဲ အါဘိဒီးသးအတၤသၣ် အကလုာ်ကလုာ် ဒ်သိးကမၤစၢၤပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ လၢခရံာ်အပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကသူသးအတၤသၣ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤဒီး လၢတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤလိာ်သး ကဒဲကဒဲအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Dave Branon | ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ ပှၤကွဲးလံာ်

<< ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး