လါယူၤ တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ | တၢ်စီတၢ်ဆှံ

“တၢ်ပာ်လီၤဆီတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်” အခီပညီစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. တလါအံၤပကမၤလိသကိး ပကဘၣ် စီဝဲဆှံဝဲ ဒ်ကစၢ်ယွၤ စီဝဲဆှံဝဲအသိး အဂ့ၢ်အခီပညီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်စီတၢ်ဆှံ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤတထံၣ်လၢပှၤနၢ်ပၢၢ်ကမၣ်အီၤတလီၢ်လီၢ် လၢခ့ခါအဆၢကတီၢ်အံၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ပသူတၢ်ကတိၤအံၤ ဖဲပကိးပှၤတဂၤဂၤလၢ “စီန့ၢ်ဆှံန့ၢ်ကစၢ်ယွၤ” ဒီးတၢ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ် ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါလၢ ပှၤတဂၤအတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး ခီဖျိအတၢ်ဆိကမိၣ်ဆှၢအီၤလၢ အတၢ်အိၣ်မူသးလုၢ်လၢ်သကဲာ်ပဝးအပတီၢ် ထီန့ၢ်ပှၤဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ကဘၣ်နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်စီတၢ်ဆှံန့ၣ် ဘၣ်မနုအဃိအမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံပူၤ “တၢ်စီတၢ်ဆှံ“ (ဧ့ၤဘြံၤကျိာ် “qodesh“ ဟ့းလ့ၣ်ကျိာ် “hagios“) အဂီၢ် သးအတၢ်ဆိကမိၣ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါလၢ “တၢ်ပာ်လီၤဆီတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစူးကါအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အစဲကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်စီတၢ်ဆှံ အိၣ်ကဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်ကဆှဲကဆှီဒီးတၢ်သူအီၤန့ၢ် န့ၣ်လီၤ. ၁ပ့းတရူး ၁:၁၄-၁၆ အပူၤ စီၤပ့းတရူး (ဟံးန့ၢ်လၢ ၃မိၤ ၁၁) ကွဲးပာ်ဖျါ “ဒ်ဖိသၣ်လၢအနၢ်လိၤအသိးန့ၣ်, ဒုးမၤက့ၤသုက့ၢ်သုဂီၤ ဒ်တၢ်သးကွံအခီၣ်ထံး လၢ သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဘၣ်အပူၤအသိးန့ၣ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်ပှၤလၢ အကိးန့ၢ်သု, မ့ၢ်အစီအဆှံ အသိးန့ၣ်, ကဲထီၣ် သုဝဲစ့ၢ်ကီး လၢအစီအဆှံလၢ သုမၤတၢ်ဖံးတၢ်ကိးအမံၤဒဲးအပူၤတက့ၢ်.- အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကွဲးအသး,ကဲထီၣ်ပှၤစီဆှံတက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်ပှၤစီဆှံလီၤ“ န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, “တၣ်ပာ်လီၤဆီတၢ်“ န့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်မနုလဲၣ်. ရိမ့ၤ ၁၂:၁-၂ အပူၤ စီၤပီလူးကွဲးပာ်ဖျါဝဲ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ယဃ့ကညးသုလၢယွၤအတၢ်သးကညီၤတဖၣ် အဃိ, ဒ်သိးသုကပာ်သုနီၢ်ခိ လၢတၢ်လုၢ်မူစီဆှံ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသး, လၢအမ့ၢ်သုတၢ်မၤ အဂ့ၤ အဘၣ်လီၤ.-ဒီးသုတအိၣ်ဒီး ပှၤအအံၤတဃၣ်ဖိ အက့ၢ်အဂီၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လဲလိာ် သုက့ၢ်သုဂီၤ လၢတၢ်မၤက့ၤသုသးသီ, ဒ်သိးသုကမၤကွၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသးလၢ အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ, ဒီးတၢ်လၢပဂ့ၤအဲၣ်ဒိး, ဒီးတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်“ န့ၣ်လီၤ.

ပကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး စီၤပီလူးအတၢ်ကွဲးလၢပာ်ဖျါ တၢ်လီၤဆီအဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမံၤပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်မူစီဆှံ, တၢ်စီတၢ်ဆှံ, တၢ်ဘၣ် ယွၤအသး, သုတအိၣ်ဒီးပှၤအအံၤတဃၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤ, လဲလိာ်သုက့ၢ်သုဂီၤလၢတၢ်မၤက့ၤသုသးအသီ, ဒီးတၢ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ယွၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ပာ်စီပာ်ဆှံပသးအဂီၢ် ပမၤအီၤထဲဒၣ်လၢပဂံၢ်ပဘါ, လၢပတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးလၢ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးအစိကမီၤ အပူၤန့ၣ်တသ့ဘၣ်. ပမၤကသ့, ကန့ၢ်ဒၣ်ဖဲလၢပပျဲကစၢ်ယွၤ ကမၤတၢ်လၢပသးပူၤခီဖျိ ယွၤအသးစီဆှံ, ဒ်သိးပက အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤကျိၤကျဲလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့လိာ်သးဒီးတၢ်စီတၢ်ဆှံကစၢ် လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

Anne Cetas | ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ ပှၤကွဲးလံာ်

<< ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး