လါမ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ | နီၢ်သးအတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ

ဖဲအံၤအိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံအတၢ်နဲာ်ကျဲ ယဲၢ်ထံၣ်လၢပသးကကလၢၢ်ဘၣ် နီၢ်သးအတၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်.

  • အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသးလၢကစၢ်ယွၤ. ဖဲပသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးဒီးတူၢ်လိာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကလီ လၢအမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤန့ၣ်ဒီး ၂ကရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲလၢ “ပကအိၣ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါလၢတၢ်ကူထီၣ်သိးထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်တီတၢ်လိၤ”န့ၣ်လီၤ.
  • ဟ့ၣ်လီၤသးဆူကစၢ်ယွၤဒီးထီဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်. ၁ ယိၤ ၄:၄ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အစိကမီၤဒိၣ်န့ၢ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤပသးဆူကစၢ်ယွၤမးဒီး ပစူးကါအီၤကသ့ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ထီဒါဒုၣ်ဒါကသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပလီၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်တိာ်ကူၣ်ကျဲၤသနူတဖၣ်. ၂ကရံၣ် ၂:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပမ့ၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးမုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်ဒိး အဝဲဟံးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပလိၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ယွၤအစုကဝဲၤခဲလၢာ်. အ့းဖ့း ၆:၁၁-၁၈ ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးရိမ့ၤသုးဖိကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်စုကဝဲၤအလၢအပှဲၤ အသိး, ပကဘၣ် ကတဲာ်ကတီၤပသး လၢ နီၢ်သးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကံၢ်တူာ်ယီၢ်ဒ့ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ- အခီၣ်ထံးတပတီၢ် လၢတၢ်ဒီတဒၢတၢ်အဂီၢ်, ကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤပတဘၣ်ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ အလီၢ်အကျဲအကမၣ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်. သိးထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ အသဃိး- လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်န့ၣ် အိးဟိထီၣ်ကျဲလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်ကမၤ ဟးဂီၤပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ် ၅:၁၂ ပာ်ဖျါဝဲလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အတၢ်တီတၢ်လိၤအဃိဒီး ဒ်ပှၤကွဲးဖျါဆှဲ လံာ်စီဆှံ အခီပညီတဂၤစံးဝဲ အသိး, ခဲကနံၣ်အံၤ, ဒ်လၢ ၁ ကရံၣ် ၁:၃၀ ပာ်ဖျါတၢ်အသိး, ပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတနံၤဘၣ်တနံၤ လၢတၢ်တီတၢ်လိၤဒီးတၢ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဟံးထီၣ်တၢ်နာ်အကတီၤ- တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢကမၤလီၤပံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ် အပျၢ်မ့ၣ်အူခဲလၢာ် လၢအမ့ၢ်တၢ်လ့ပစီလၢပဂီၢ်, ဒ်ပနာ် ယွၤစံးကတိၤတ့ၢ်လံလၢ ပတၢ်အိၣ်မူ ကိးကပၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကုာ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအခိၣ်ကုာ်သုး- စုကဝဲ တမံၤအံၤ ၁သ့း ၅:၈ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်မုၢ်လၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအခိၣ်ကုာ်သုး”အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ ကခိးကွၢ်ဒီတဒၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အနး လၢအမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤ သးဟးဂီၤဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟံးထီၣ်သးအနး – မး ၄:၁-၁၁ ပာ်ဖျါလၢ ယွၤကလုၢ်ကထါ မ့ၢ်တၢ်စုကဝဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ပကထီဒါဆၢက့ၤ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီး တၢ်အၢတၢ်သီအစိကမီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  • ဃ့ထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤ. အ့းဖ့း ၆:၁၈ စ့းဘၣ်ပှၤ တၢ်ထုကဖၣ်ပာ်ဖျါဝဲ ပတၢ်နာ်ပတၢ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အစိကမီၤ ဃုာ်ဒီးသးစီဆှံအစုကဝဲၤခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် ပကဒိးန့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိလၢအမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢပဂီၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢနီၢ်ခိသွံၣ်ထံတကပၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢပဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အၢတၢ်သီအစိကမီၤတဖၣ် လၢပထံၣ်န့ၢ်အီၤတသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤလၢဂုာ်ကျဲးစၢၤအိၣ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခရံာ်အဂီၢ်အသိး, ပကဒုးထီဒါတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ပကကတဲာ်ကတီၤပသးကသ့ဒ်လဲၣ်.

.

<<ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး