လါအ့ဖြ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ | ပပှၤတဝၢ

အ့ဖ့းစူး ၄:၃၂, ၅:၂၁, ဒီး ၁ ပ့းတရူး ၅:၅ စံးဘၣ်ပှၤ, ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကအိၣ်ဒီးသးလၢ အဆီၣ်လီၤသး, သးလၢအပျၢ်လိာ်သး တၢ်မၤကမၣ်တၢ်ကဒဲကဒဲဒီး, တဂၤဒီးတဂၤကအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သး လၢပပှၤတဝၢပူၤတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်ဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်လိာ်သးကဒဲကဒဲ ဒီးတမ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ယၤတဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်.

တၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤလိာ်သး- ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၄ ပာ်ဖျါဝဲ “မ်ပကွၢ်လိာ်ပသးတဂၤဒီးတဂၤ, ဒ်သိးပကသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဆူ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်“ န့ၣ်လီၤ.

• တၢ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝးန့ၣ်ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါဃုာ်ဒီးပှၤလၢနတသ့ၣ်ညါအဂီၢ် မ့ၢ်နမၤတၢ်မနုၤတမံၤကသ့လဲၣ်န့ၣ် ထုကဖၣ်ဒီးသံကွၢ်ယွၤန့ၣ်တက့ၢ်. နီၤလီၤအီၣ်အီသကိးတၢ်အီၣ်, ဟ့ၣ်လံာ်က့ကွဲးနီၣ်တၢ်ဖိ, ဟ့ၣ်လီၤတၢ်သးအိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဟ့ၣ်လီၤ နတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. စူးကါတၢ်ဟ့ၣ် လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤနၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤထံၣ်အတၢ်လိၣ်ဒီးပှၤကဟုကယာ်အဝဲသ့ၣ် အိၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤအါဂၤ လၢတၢ်မၤဝံၤမၤလၢပှဲၤ ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးအဂီၢ်နံၣ်တက့ၢ်.

ဃ့ဘါထုကဖၣ်သကိးတၢ်- ကလၤ ၆:၂ စံး “ဝံလိာ်သုတၢ်ဝံတၢ်ဃၢသကိးသကိး” န့ၣ်လီၤ.

• ကယဲၢ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဟဲစိာ်ဆူယွၤအိၣ်တက့ၢ်. နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီးတၢ်သးတီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲ လိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူ နၤဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤ အအိၣ်လၢ တၢ်ကနာ်သကိး တၢ်ဆူယွၤဒီး ကထံၣ်ဘၣ် ယွၤမၤတၢ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်- ဧ့ၤဘြံၤ ၃:၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ “မ့မ့ၢ် သဆၣ်ထီသလိာ် သုခံ ကိးမုၢ်နံၤ…, ဒ်သိး သုသးသုတကိၤလၢတၢ်ဒဲး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ အဃိနီတဂၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

• ပျဲပှၤကညီတဖၣ်ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအတၢ်ထံၣ်, အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ခိၣ်ဃၢၤဝးဝး လၢအအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး တၢ်ကနာ် န့ၢ်လီၤသးကဒဲကဒဲအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၤလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ဒ်လံာ်စီဆှံသိၣ်သိတၢ်အသိး ဒီးဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤလိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်, ဒ် ၁ သ့း ၅:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ “မၤထီၣ်မၤထီလိာ်သုသးသကိးသကိး”အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်တဖုအံၤ ကဘၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးသးအနံၣ်အလါအကလုာ် အကလုာ် ဒ်သိးကဟဲစိာ်နုာ်ဝဲ တၢ်လဲၤခီဖျိဒီး တၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ် အလဲၢ် အအါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါလိာ်သကိး- ၁ ပ့း ၄:၉ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ကဒုးကဒ့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တူၢ်ထံၣ်တူၢ်သမှံၤလိာ်သုသး တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

• လၢတၢ်စံးကတိၤသကိးလိာ်သးဒီး တၢ်ဘျးစဲလိာ်သးအဂီၢ် တူၢ်လိာ်ပှၤအါဂၤလၢနဟံၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. ဟူးဝးဂဲၤကလံၣ်, တ့အီၣ်ကိၣ်, ဒုးနဲၣ်ပူတၢ်ဒုးနဲၣ်ဒီး အိၣ်သူၣ်ဖှံသးညီတက့ၢ်.

လၢကစၢ်ယွၤအပူၤတၢ်မၤသကိးတၢ်ကဒဲကဒဲအဂီၢ် နၤဒီးနပှၤတဝၢဖိတဖၣ် လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးနီၢ်နီၢ်အပူၤ ကမၤဝဲလ့ၤတုၤလ့တီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

.

<<ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး