တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် | တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်

ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသီသံၣ်ဘှဲတဂၤသံကွၢ် ဘၢးလၢ “မ့ၢ်နကသိၣ်လိဒုးနဲၣ်ယၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဂ့ၢ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. ဘၢးအဂီၢ် ဆူညါကဘၣ်မၤဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်သးဒ့ဒီအိၣ်ထီၣ် ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ကဃုမၤလိသကိး လံၥ်စီဆှံန့ၣ်ဘၣ် ကကြၢးဝဲဧါ. မ့ၢ်မၤလိသကိးန့ၣ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်အခိၣ်တီအဂ့ၤကတၢၢ် ကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်. လၢတၢ်ထုကဖၣ် အပူၤ ဘၢးဟံးထီၣ်လံၥ်နဲၣ်ကျဲ ဒီးကွၢ်ဃုသကိး တၢ်ဂ့ၢ်လၢကမၤလိသကိးန့ၣ်ဒီး ဃုထံၣ် န့ၢ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ လၢအမၤစၢၤဘၣ်ဝဲ ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ တၢ်သီသံၣ်ဘှဲတဂၤ ဒ်သိး ကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ကစၢ်ခရံၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအသီတဖၣ် လၢအသုးလီၢ်သုးကျဲန့ၣ် ဟဲအိၣ်ဆိးဘၣ်ဝဲလၢစူအဟံၣ် အကပၤန့ၣ်လီၤ. စူရ့တံၤရ့သကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါ ၦၤသးစၢ်နွံဂၤ ဒီးကွဲမုၥ်ဝဲဆူအဟံၣ် ဒ်သိးအကလိၥ်ကွဲဒီး အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စူစးထီၣ်စံးကတိၤသကိးဒီးဖိသၣ်တဖၣ်အမိၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်, ဒီးတံၤသကိးသးဘိ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဂ့ၢ်ဝံၤ ကွဲမုၥ်ဝဲ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢ ကလဲၤဘါသကိးယွၤလၢ တၢ်ဘါယွၤသရိၥ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠဲရံၣ်န့ၣ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၢ်ဝဲ တဘျီလၢ်လၢ် ဒီးဖဲအဝဲစံးကတိၤတၢ်ဒီး အၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အခါ အဝဲအုၣ်အသးဘၣ်ဃးဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ကစၢ်ခရံၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အဝဲတမၤဆူၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. အိၣ်ဒၣ် ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ဆူ ၦၤဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ယ့ၣ်ၡူး ခရံၥ်အဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံးဒီး အီၣ်မုၢ်ဆါတၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ် ၦၤတကရူၢ်လၢ ကစံးကတိၤသကိး ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤသၢဂၤအံၤ လၢအလီၢ်အကျဲအသနၢၢ်ဒၣ်ဝဲ ပိၥ်ကစၢ်ခရံၥ်အတၢ်အိၣ်မူအဒိအတဲၥ် န့ၣ်လီၤ. လံၥ်လူၤကၣ် ၁၉:၁၀ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ “ၦၤကညီဖိခွါအံၤ ဟဲလီၤဝဲ ဒ်သိး အကဃုန့ၢ်, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤၦၤလၢ အဟါမၢ်တဖၣ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. ယိၤဟၣ် ၄:၄-၂၆ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးထံၣ်လိၥ်သးဒီး ၦၤၡၤမရံမုၣ်အကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဝံၤတၢ်မၤအသးလၢ ပိၥ်မုၣ်တဂၤအံၤ နၥ်ဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်ဝဲ မ့းၡံအၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၉ ပၥ်ဖျါဝဲလၢ ၡၤမရံမုၣ်တဂၤအံၤက့ၤကဒါဆူအဝ့ၢ် ဒီးစံးဘၣ် တဲဘၣ် ကစၢ်ခရံၥ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် ၦၤၡၤမရံဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဆိးဖဲဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ် နၥ်ဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့းၡံအၤန့ၣ်လီၤ.

ယ့ၣ်ၡူးလူၤကွၢ်ဃု ၦၤလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ် လၢပကမၤထွဲ အတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤအဂီၢ် ဖျါဝဲဒၣ်ဖဲ မးသဲ ၂၈:၁၉-၂၀ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ ပကမၤအီၤ အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤ ၦၤလၢ ပကလဲၤသကိးတၢ်ဒီးၦၤဂၤ ဒ်သိးပကဃုထံၣ်န့ၢ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢအကိးၦၤဒီး ပကဘၣ်မၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

Anne Cetas ၊ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤၦၤကွဲးလံၥ်

<< ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး