တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢလါအီးကထိဘၢၣ်အဂီၢ် | တၢ်ကူၣ်သ့

ပလဲၤခီဖျိဘၣ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢ ပဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒ်သိး ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အါထီၣ်တၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ် လီလံၥ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢလီန့ၢ်ဝ့ၤန့ၢ်တၢ်အံၤ ယကဘၣ်မၤဝဲဒ်လဲၣ်. ယဖိခွါလၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ မ့ၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ အတကြၢးတဘၣ်အဆၢကတီၢ် မ့ၢ် ယကဘၣ်မၤဒီး သိၣ်သီအီၤဒ်လဲၣ်. ဖဲႇကဘၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်အပူၤ မ့ၢ်ဂ့ၤ ဖဲပကဘၣ်မၤတၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ် တကတီၢ်ဂ့ၤတကတီၢ်ဂ့ၤ ပကလၢၢ် ဘၣ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကူၣ်သ့နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထို လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဘၣ်ဃုဖးလံၥ်လဲၢ်, ပဘၣ်စံးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤဂၤ, မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီး ဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်သိၣ်လိ ဒီးပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ပကမၤန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အကဲဘျုးဝဲ လၢကရဲၣ်ကျဲၤ ပတၢ်အိၣ်မူဒီးပတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သးတဖၣ် ကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအကဲဘျုးၦၤသနၥ်က့ လၢပသးပူၤ တၢ်မၤအသး ဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ အိၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူၣ်သ့ အါန့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟ့ၣ်ၦၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အံၤ မ့ၢ်ဝဲယွၤကလုၢ်ကထါတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါတၢ်ကူၣ်သ့အံၤ ပဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤ ကသ့ဖဲလဲၣ်. လံၥ်စီဆှံအပူၤ တၢ်ကဘၣ်စးထီၣ်လၢ “တၢ်ပျံၤယွၤ” (စံး ၁၁၁:၁၀, ကတိၤ ၁:၇) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤ စံးတၢ်န့ၣ် တၢ်ယူးယီၣ်ပၥ်ကဲ ဒီးမၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယွၤ အစိကမီၤဒီး အတၢ်စီတၢ်ဆှံန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဃုထံၣ်န့ၢ် နၢ်ပၢၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အမ့ၢ်အတီအခီၣ်ထံးန့ၣ် အိၣ်စးထီၣ်အသးဖဲ ပကသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ မၤန့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ယၤကိၥ် ၃:၁၇ ပၥ်ဖျါတၢ်ပနီၣ်နွံထံၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယွၤကလုၢ်ကထါတၢ်ကူၣ်သ့လၢ အမ့ၢ် “တၢ်စီတၢ်ဆှံ, တၢ်မုၥ်တၢ်ဖိး, တၢ်သူၣ်စူၤတၢ်သးစူၤ, ဒိးတၢ်ကညးန့ၢ်အီၤညီ, လၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤဒီးတၤသၣ်အဂ့ၤ, တကွၢ်မဲၥ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ တအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ယ့ၣ်ၡူးခဲလၢၥ် ဂ့ၤဃုထံၣ် န့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့အံၤဘၣ်ထွဲလိၥ်သး ဒီးတၢ်အိၣ်မူသကဲၥ်ပဝးအဂ့ၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢ လီၤဂၥ်ဒီး ကစၢ်ခရံၥ်အန့ဆၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၤသၣ်လၢ ၦၤလဲၤတၢ်ဒီးယွၤ ဒီး ဃုထၢ တၢ်အိၣ်မူ အတီအလိၤလၢတၢ်ဒိကနၣ်အကျဲဧိၤအကပိၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်စံးတၢ်လၢ အဖုၣ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်မူအစၢလၢ ၦၤပျံၤယွၤတဂၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးဒုးနဲၣ်လဲၤတၢ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဒီးစံၣ်ညီၣ်တဲၥ်တၢ် လၢအကမၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယွၤဒီးတၢ်ကဲဘျုးလၢ ၦၤအဂုၤအဂၤအဂီၢ် န့ၣ်ဧါ. တၢ်မၢဖိစီၤယၤကိၥ်စံးဝဲဒၣ်လၢ ယၤကိၥ် ၁:၅ အပူၤ “ဒီးသုဝဲသ့ၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်, န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, မ်အဃ့လၢယွၤ, လၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီလၢၦၤခဲလၢၥ် ဒီး တဒုၣ်ဒွဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်”လီၤ. ပကစၢ်ယွၤလၢအမၤစၢၤတၢ်ညီတဂၤ ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကပျံၤအီၤ ဒီးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် သးအတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်လၢ နကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဃံဃံလၤလၤ လၢယွၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Poh Fang Chia | ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤၦၤကွဲးလံၥ်

<<ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး