တၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီလၢ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် | ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢ လံာ်စီဆှံယွၤဂ့ၢ်ပီညါ

တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံၥ်မး ယနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးတထံၣ်ဃီဘၣ်ထွဲဒီး ထူၣ်စုညါဒီးယ့ၣ်ၡူး အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ယွၤအတၢ်မၤနၢၤတၢ်လၢအတၢ် ဘၣ်တ့အပူၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်သံတၢ်ၦၢ်ဒီး တၢ်အၢတၢ်သီအစိကမီၤဒီး အတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်လၢ ကဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ အလီၤသးအုး ဘၣ်ၦၤန့ၣ် ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ် ၦၤတဝၢဖိတနီၤနီၤ အတၢ်ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤ တၢ်အံၤလၢ ၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ ယွၤပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ် ဃါဃုၥ်လိၥ်သးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤလၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဆါအၢမၤနးမၤဖှီၣ်ၦၤ အဆၢကတီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ် စးထီၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ၦၤဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး ဒီးသူၣ်အုးသးအုးဝဲဒၣ် ခီဖျိ ၦၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ် လဲၤပူၤကွံၥ်ဟီၣ်ခိၣ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ အခိၣ် အဃၢၤဝးဝးန့ၣ် မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်ထံၣ်, ပတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်လၢ အမၤမုၥ်မၤသူၣ်ဖှံသးညီၦၤတဖၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ကလီကလီန့ၣ်လီၤ.

ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ပကပၥ်သူၣ်ပၥ်သးနီၢ်နီၢ် ဒ်တၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်သံတဖၣ် လၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ, တၢ်မုၢ်လၢဒိၣ်န့ၣ်ယိာ်န့ၣ် တၢ်သံအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လံၥ်တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ ခီဖျိထူၣ်စုညါဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်လၢဆီတလဲကွံၥ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပဘၣ်တၢ်ကွဲမုၥ်ၦၤ ဒ်သိးပကနီၤလီၤသကိးဆူ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

အကတီၢ်ဖဲပသ့ၣ်ညါပၥ်သူၣ်ပၥ်သး တၢ်ကစီၣ်အတဂ့ၤတဖၣ် လၢလၢၦဲၤၦဲၤ – (လၢ အမ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးအဒိၣ်အယိာ် ဒီးတၢ်သံအပျံၤကွီၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့အဂီၢ်)န့ၣ် ဒီးပဟံးဖီၣ်ဃး တၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးတဖၣ် ဒီးဒ်ရိမ့ၤ ၈:၂၁ ပၥ်ဖျါဝဲအသိး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ် အတၢ်ကဲကုၢ်ဝံၤန့ၣ် ဒီးတၢ်ကဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်သဘျ့ဒီးတၢ်လၤကပီၤ လၢယွၤအဖိအလံၤ သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရိမ့ၤ ၈:၂၂ စံးဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢၥ်, ကအုကစွါဃုၥ်ဒီး ဆိးကဲးဃုၥ်, တုၤခဲကနံၣ်အံၤလီၤ”. ဘၣ်ဆၣ် ပကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်လၢအမ့ၢ် ခရံၥ်မူဝဲ ဒီးမၤတၢ်လၢၦၤတဝၢဖိတဖၣ်အကျါ အိၣ်ၦဲၤဒီးသးစီဆှံဃုၥ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစိၥ်ဆှၢၦၤ ဒ်သိးပကလဲၤခီဂၥ် တၢ်သံဝၢ်ဘးခီဆူ တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအလၤကပီၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Monica La Rose ၊ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤၦၤကွဲးလံၥ်

<<ဖးက့ၤအပူၤကွံာ်လါ အတၢ်ကွဲး