zJ 2002 eHO< ,’DykI0JIrkOrIo:’D;t0:o;bd ua>Orf pl;uGHPto;vU wIr:to;owlIuvPwcgtyl: pS:vg0H:tvDIcH< wH:oud;w*: uGJrkP,:qlwIpH;uwd:wJoud;wI bOC;wI*hIcdOwD ==wI’dOxDO cDzsdwIo;tk;++ zJywItdOzSdOe>OvD:. ,tUOvD:vU wIo;wqlOuJOqd;tyl: vU,u[JxDO wIpH;uwd:oud; tqduwUIwuwDIe>OvD:. bOqO ,wwdPyPvU ,uvJ:u’D;uh:bO. vUwIurUurOtyl:< ,xHOe>I ursUI’lOxU wxU vUtbOuGIqUOrJPtwIvD:rIz;’dOvU twItdOrltyl:e>OvD:. t0JohOxUO*UIto;’D; CkwIr:pU:vU,G: ‘D;vUyS:*k:yS:*:wzOttdO e>OvD:. wEGHbOwEGH ,vJ:uh:u’D;< ‘f,*J:vdP vU,uohwlIvdP wIr:to;’D;yS: ‘D;r:e>Io; twIClwIrkP< cDzsd wIeD:[hOvdPoud;o; vUywIo;tk;tyl: e>OvD:.
‘fyS:vUytJOtD: rhwrhI wH:oud;w*: twIvD:rIowlIuvP tod; e>O< c&HPtyS:tkOto; pD:pwh;zOvU tolOqlOto;*J:w*: twIoHe>O [JpdPe>IwIzk;oGHOzk;xH’D;wIo;tk; qlyS:c&HPzdtqdwzOttdOe>OvD: (r: 7;57-60). vUwIuGIqUOrJPbO wIe;wIzSDOtyl:< ==yS:,l;,DO,G:wzO vJ:clOvD:uGHP pD:pwh;zO< ‘D;[DOwI,U:wIvUtCd’dO’dOuvJPvD:++ (8 ;2). yS:plIwIePwIwzO r:oud;wIcHrH:vD:. t0JohOclOvD: pD:pwh;zO< ‘fwIyPvD:t’J[DOcdO’D; wIvD:rIvD:. ‘D;t0JohO[DOwI,U:wI’dO’dO uvJPvUt*DI< ‘fwIyPzsgoud; twIo;tk;e>OvD:.
‘fyS:ydP,hO`;tcHwzOtod;< tvDIwtdObOvU yu[DOy,U: o;tk;wIxJw*:{d:e>ObO. vUwIo;tdOeDIeDI’D; wItJOtyl:< y,lPCD:ypk qlyS:vUtolOtk;o;tk;wzO< ‘D;vUwIqDOvD:o;tyl:< ywlIvdP yS:tdOqUxUOvUyCU:wzO twIo;tdOyS:oh0Je>OvD:.
‘fyolOtk;o;tk;oud; wyl:CDtod;e>O< y’dOxDOvU wIeIyUI’D; wIClwIzd;tyl:< cDzsdupI,hO`;c&HP vUtohOngywIo;tk;t,dP uwUIe>OvD:.