,zdcGgp:bH,: o;ck[hO,:zDohOwzO zJeDIqH;tcg/ zdcGg’D;tyI [Juh:xJ;eYI,: zDohOwzOrhI*h:< [Juh:yV:0JrhI*h: ,yPvkIyPyV:cJvUP wk:zDohOwzO vD:nGH;’D; bOpl;uGHP0J’O/
weH: zdcGgzdp:bH,: [Juh:yV:0J zDt,D:wu’dO/ t0JCkxU yPzSdO0J zDohOwzOvU ,G:cOpd;zDudyl:’D; pH;0J< ==rdrdI{U< zDohOwzOtH: ucDO0JxDbdvD:. ,tJOe:xJtH:vD:.++
p;xDOzJeYO ,zdcGg’dOxDO wqDbOwqD’D; cJtH:uJxDO yS:o;pIw*:/ vUzDudyl: zDtvOohOwzO’D; tvGJIwzOpDuGHP bOqO’D;zDohOwzOtH: ‘k;ohOeDO,: ,zdcGgtwItJO/ ‘fwItH: tod; upI,G:twItJO vUtqUwwkP0J tdOzsg 0J’OvU tuvkIe>OvD: (,½Sg 40;8).
yS:tHOp&hv;zdohOwzO uGIqUOrJPbO wIr:uGIohOwzOtcg 0H,½Sg,:r:rkP t0JohOvU,G:tuvkIe>OvD: (40;1). ,G:[hOuh: yS:tH:p&hv;ohOwzO twIurIvH (40;2). ‘fyS:tHOp&hv;zd rkIvI0Jtod; rh;½SHt: u[J0Je>OvD: (40;3-5). yS:tHOp&hv;zdohOwzO eP0J0HtwIuwd: rhIvUwIohO wzOtH: rkIvIwIql ,G:ttdO tCd/
[DOcdOvUtySJ:’D; wIw*UIwusU:< yS:unDtwIrkIvI qDwvJto;oh ‘fwIzH;wInOeYO rhIeDO{d:rH:{d:cJvUPtod;/ bOqO’D; yrkIvI< eP,G:twItJOvU wqDwvJ0J’D; yPzsgtwItJO vUwIuwd: trhItwDtyl:e>OvD:.