,zdcGg’D; ,’JOrkOcH*: ‘d;e>IbO wIuJxDOowlIuvPwrH:vD:. ,vH:zdw*: ‘d;e>IbO wIckO’D; tdOwrkPtCd< vdObO0JvU wIuvJ:qSUtD:ql wIqg[HOvD:. ,zdcGg’D; ,’JOrkOcH*: rU,:vU uvJ:ud;uh: tzdcGg eOoO vUuad’D; qSUuh:tD:ql[HOvD:. ,rg r:vh:’D;,: yo;ckvU yuvJ:ud;zdoO ‘D;qSUuh:tD:ql[HOvD:.
zJ eOoO [JEkPql odvhOtyl:tuwDI r:vh: oHuGItD:vU< =y[JtdOe:vUuadtCd rhIetdO’D; wIurUurOwrH:{g.+ eOoOpH;qU =,wurUurO bO.+ t0JoHuGIu’D; =bOrEk:tCd ewurUurO bOvJO.+ eOoO pH;qUuh:tD: =,ohOngwIcJvUP tCdvD:+.
zdoOvU to;tdO 5 eHOw*: pH;0JvU tohOngwIcJvUPvD:. bOqO y0JvUto;ySIe>ItD:wzO yohOngwI*hIe>O tge>I ‘H;tD:vD:. y0JohO yo;tdOohOng wIuwd:< =bOrEk:tCdvJO+< =qUuwDIqH;,HPvJO+< ‘fod;vJO vUyo;orltyl:vD:. wbsDbsDe>O yo;yh:eDOuGHP wIuwd: =vUyohOngwIcJvUPvD:+. ‘D;yohOngvU upI,G: ohOngwI cJvUPvD:.
xgpH;xDOyMwU:tqU’dO 139 tqUzd 1 ‘D; 3 pH;0J ywIohOngcJvUP< upI,G: twIvkObUcJvUPe>O rhIwIuwd:vU t&hvdPbOxGJvdPo;’D;yS: bl;bl;wHIwHIvD:. pD:’:0H;pH;0J =,G:{U< CkxHO,:< ‘D; eohOng,:vD: … ,usJ< ‘D; ,rHvD:tvDIe>O euGIeDO< ‘D; eohOng ,usJ{d:uyl:{d:vD:+< rkPo;’dOr; vUyohOngbO upI,G:twItJOvUvUySJ:ySJ:< vUtohOngxHq; wIvU yvJ:cDzsdbO vUrkIweH:tH:’D; upI,G: ohOng0J vUur:pU:yS: vUwIvU yvJ:cDzsdbO vUyo;orltyl:e>OvD:.
ywIohOnge>O tdO0J’D;tuwUItqUvD:. bOqO wIohOng,G: rhI wItug’dOuwUIvD:. yePe>IupI,G:oh0JvD:.