,rg'D;,: yvJ:[;vdPuGJvU yxHuDIyPuGIuDwItvDIvU t'k;eJO ubD,l:ok;rkIeDO*HI-8 vUttdObl;'D; 0hIqObgegOvD:. zJe>O yxHObO wI'k;eJObOC; yS:CdPzdvU
tbOwIpUCPtD:vU wI'k;ok;tqUuwDIwzOt*hI'D; yS:uaUreHO
ok;zdvU tbOwIzDOe>ItD:wzO tdOwItvDI
t'U;z;xDwzOe>O bOwIwhbSD'k;eJOuh:tD:
e>OvD:. rOvH(ef) tyI uaY(rf) e>O zJ[DOcdO wI'k;ok;
cHbsDwbsD tqUuwDIe>O t0Jr:wIvU ubD,l:
ok;rkI'dO eDO*HI-8OvD:. wI'k;tqUuwDIe>O ubD,l:ok;rkI'dO eDO*HI-8 tyl: yS:teDO*HItge>I 47I 26ItD:vD:. zJvUy[;uGIuD wI'k;eJOtvDItH:e>O ,ohOeDOxDO
uaY(rf) wJbOyS: bOC;t0J'D; twH:oud;ok;zdvU bOwIpUCPwzO twIo;ckz;'dO zJrkIweH:vU t0JohOxlOzsJ;xDO0Je>OvD:.
pH; 146 yPzsgxDO0J'O upI,G: twIu[ku,P yS:vUtbO wIqDObHOqDObU'D;r:xlOzsJ;uh: yS:vUtbOwIpUCPwzOe>OvD:. yS:uGJ;xg yPzsgxDO0JbOC; yS:w*:vU ==tpHOnDO yS:bOwIr:tUtD: tuGDI< vUt[hOvD: wItDOwItDvU yS:wIoO0H:to;OvD:++ (;7). wIohOwzOtH:rhI wIt*hItcU;vU yur:v:uyD: pH;xDOyMwU:,G:t*DIe>OvD:. bOqO
wIxlOzsJ;t'dOuwUIwrH: rhI0J yxlOzsJ;xDO'D; ywIurO'D; ywIrJPqS;
wzOe>OvD:. tCd ,hO`;pH;0J ==r:o;'fe>O'D;< zdcGgrhIr:xlOzsJ;ok'D;O yxlOzsJ;xDOvU wI'J;b; tCdP< 'fod; yuohOngbO upItwItJOItD:oh0J'OvU wIysIwI'J;b;tCdvD:. Bill Crowder