Thomas J. Delong rhIo&O'dOpdvU Havard tuadvD:. t0JxHObO0JvU
wIvD:bO,dPbOC;'D; wIvJvdPto;wrH:vU tuadzdohOwzO
'D;twH:oud;ohOwzO tbUOpU: vUtrhI0J'O - wIxdOoBwD: yS:t*: twIqdurdOe>OvD:. t0JwJ0J ==vUqUuwDItH:< wIzH;tDOr:tDO tyS:yUqSU
wIwzO< Wall Street tyS:CkxHOohOngwIwzO< yDI&DohOwzO< uoHOo&OwzO< 'D;yS:vUttdO'D; wIohwIbOwzO vUwIr:*k:*:ohOwzOIr:eU: 'D;yS:*k:yS:*:wzO twIr: tdO0Jtgr;vD:. wItH:vU yS:w*:'D;w*:
t*DIrhI*h:< vU Companies ohOwzOt*DIrhI*h:OOvD:.
wIxdOoBwD:yS:w*:twIqdurdO'D; yS:*k:*:twIqdurdOe>O wrhI
wItoDwrH:bO. upI,G:tuvkIuxg [hOyvDIyS:vU< wIr:'ftH:O'D; yuuJxDO yS:vU tyP uzUvUto;< 'D;qdurdOqH;yS:*:vD: (vl:uO 18;9-14). rhwrhIyuJxDO
yS:o;uhOo;ug yS:*k:yS:*:OvD:. upI,G: wJyS:vd:vd:vU wIxDOoBwD:yS:w*: twIqdurdO'D; yS:w*:*: twI qdurdOe>OO'H; yS:*k:*:e>OvD:.+ (r;oJ 20;1-6).
cDzsd upI,G:tbsK;tyl:< 'fod; yuyl:zsJ;'D; wIxdOoBwD:yo;'D; yS:*k:*: t*DII qUuwDIvU yupH;xDOyMwU:uh: upI,G:twIqdO*h:ohOwzO
vUtbOyS:'D;O u,dPxDO0J'O'D;yuohOng vU ,G:rhIwI*h:uwUIvUy*DIvD:. Marvin William